ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 3 เยี่ยมชม CP Innovation for Sustainability Center และ True Digital Park เพื่อศึกษาแนวคิดการใช้นวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ องค์กรศาล และภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชม CP Innovation for Sustainability Center ศูนย์แสดงนวัตกรรมความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อศึกษาถึงการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ของ True Digital Park ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป True Digital Park ร่วมต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำผู้เข้าร่วมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 3 เข้าชม CP Innovation for Sustainability Center ศูนย์แสดงนวัตกรรมความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมหลักการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเน้นเรื่องของความยั่งยืน และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เล่าถึงความสำเร็จและการเติบโตของเครือฯ ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา โดยยึดหลัก 3 ประโยชน์ คือเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

“ปัจจุบัน มีการดำเนินธุรกิจ 8 กลุ่มธุรกิจใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ โดยเครือฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านโครงการเถ้าแก่ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตลอดเวลา ตามหลักค่านิยม 6 ข้อของเครือฯ ที่สำคัญคือการมีดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืน 15 ข้อ ซึ่งเครือฯมี 3 เป้าหมายหลัก คือ ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050   Zero waste to landfill ในปี 2030 และการส่งเสริมให้ 50 ล้านคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” ดร.ธีระพล กล่าว

ด้าน ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป True Digital Park  ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ True Digital Park ซึ่งนับเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับสตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทรูอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ True IDC Experience Center

สำหรับหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 ของสถาบันอิศรา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิทัล สิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อและผู้เกี่ยวข้องระดมความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารจัดการ รูปแบบและการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในอนาคต