CP Symposium 2022 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการ CP Symposium 2022 มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของเครือซีพี เนื่องจากการธุรกิจของเครือฯ ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ จึงจำเป็นต้องใช้วิทยาการในการเพาะปลูก การผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ การคัดเลือกพันธุ์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปโรงงาน ไปจนถึงอาหารที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมความก้าวหน้าทันสมัยในการต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา และพร้อมเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรม ไอทีและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งด้านความยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของพนักงานของเครือฯ ในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในทุกภาคส่วนเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดการทำงานจนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในที่สุด