Digital Intelligence ขับเคลื่อน 7 อุตสาหกรรมในอนาคต มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกสังคม สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Shaping Industry Transition Towards Digital and Green Intelligence” โดยแชร์ประสบการณ์พร้อมแนะแนวทางการนำ Digital Intelligence ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน 7 อุตสาหกรรม โดยนำเสนอประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวกับ Inventions Technology และ Operations ที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้าง Impact ต่อลูกค้าและเกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

ทั้งนี้ ดร. ชวพล ได้ฉายภาพให้เห็นแนวทางของ 7 อุตสากรรมที่จะนำ Digital Intelligence มา ขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2030 ซึ่งประกอบด้วย 1) Healthcare โดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในบางประเทศที่ขาดแคลน และช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยวิเคราะห์และมีความเข้าใจโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิจัยและผลิตยาได้อย่างชาญลาดมากขึ้น 2) Food ที่เทคโนโลยีจะช่วยในกระบวนการ Research & Development หรือ R&D ที่เกี่ยวข้องกับอาหารซึ่ งจะเกิดอาหารจำพวก Plant Base 3D Printing รวมทั้งอาหารตาม DNA ของผู้บริโภคมากขึ้น 3) Living space ซึ่งเทคโนโลยีจะทำให้เกิด Personalize Experience ทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้และรู้จักมนุษย์จากไลฟ์สไตล์และกิจกรรมที่ทำในบ้านมากยิ่งขึ้น

4)Transportation นอกจากบ้านและที่ทำงานแล้วเทคโนโลยีจะทำให้เกิด Third Space กับ Transportation ที่ทำให้เกิดการคิดและกระบวนการทำให้เกิด Low Carbon และเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษ 5) Energy โดยในปี 2030 ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผลิตพลังงานใช้เองและมีการแชร์การใช้งานกันมากขึ้น เกิดการสร้างพลังงานใหม่ ๆ เช่น โซลาร์เซลล์และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 6) Enterprises โดยเทคโนโลยีจะช่วยปรับโครงสร้างธรุกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 7) Cities โดยเทคโนโลยีจะทำให้เมืองกลายเป็นชุมชนน่าอยู่ และที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

อย่างไรก็ตาม การที่จะขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่โลกอัจฉริยะได้สำเร็จนั้น มีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการคือ 1. All things sensing – เทคโนโลยีช่วยในการทำแผนที่ด้วยระบบสัญญาณดิจิทัล 2. All things connected – เชื่อมระบบการทำงาน/ เครื่องอัตโนมัติในอุตสาหกรรมด้วยระบบออนไลน์ และ 3. All things intelligent – สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบ AI ในการสร้างแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ Digital Intelligence จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านพลังงานในการสร้าง Green Energy ทั้งการพัฒนาและสร้างสรรค์ Inventions Technology และ Operations ที่เป็นมิตรกับโลก โดยธุรกิจจะใช้ระบบคลาวน์ AI เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการให้บริการขององค์กรธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง Impact ให้แก่สังคมและบริษัทด้วย