เครือซีพีเปิดประชุมวิชาการ “CP Symposium 2022” ถ่ายทอดองค์ความรู้มิติใหม่แบบไร้พรมแดนในรูปแบบไฮบริดเป็นครั้งแรก เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เชิดชูนวัตกร มุ่งสร้างผลงานและแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์วิทยาการเพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่อย่างยั่งยืน

วันนี้ (09 พ.ย. 65) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดการประชุมวิชาการ  CP Symposium 2022  อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานเปิดงาน  และ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประประธานอาวุโสเครือ ฯ กล่าวเปิดงาน โดยมีประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์  ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ ที่มาร่วมประชุม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  อาทิ  คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณธนากร เสรีบุรี ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน) คุณกนกนารถ นำพาเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

คุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ผศ.ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโกคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด Era One Co.. Ltd. คุณขจร เจียรวนนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด และบริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  Dr. Hua Dongyi (ดร.ฮว๋า ตงอี) Chief Executive Officer Asia คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเขตประเทศพิลิปปินส์ คุณอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น  และคุณสิริพงต์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก

คุณธานินทร์ บูรณมานิต ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบานและการประชุมวิชาการ 2022 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งเครือฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภายในเครือ ส่งเสริมการนำผลงานทางวิชาการไปต่อยอดให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้าง และยังเป็นการเชิดชูและให้เกียรตินักวิชาการและนักวิจัยภายในเครือฯ ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีความสำคัญกับอนาคตของเครือฯ

การจัดงานครั้งนี้  เป็นการนำเสนอผลงานของปี 2020  และ ปี 2022 ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมทั้ง 4  ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านวิศวกรรม ด้านไอทีและดิจิทัล และด้านความยั่งยืน ที่คัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้น จนได้ผลงานคุณภาพ 156 ผลงาน จากทีมงาน CP ทั่วโลกกว่า 6 ประเทศ  ซึ่งคุณธานินทร์ กล่าวว่า เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา  และยังมีผลงานด้านเทคโนโลยีและการบริหารที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการนำผลงานทางวิชาการไปต่อยอดให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งการจัดงานในรูปแบบ Hybrid เป็นครั้งแรกและถ่ายทอดผ่าน Online Platform ไปยังเพื่อนพนักงานซีพีทั่วโลก โดยมีการแปล 4 ภาษา ที่สามารถรับชมได้ “Anywhere, Anyone” และรับชมย้อนหลังได้ด้วย  โดยมีผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังงาน Symposium แล้วกว่า 6,000 คน จากเครือซีพีทั่วโลก เชื่อว่าตัวเลขผู้เข้าชมเมื่อจบวันงานจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ถือเป็นมิติใหม่ของเครือฯ ในการถ่ายทอดความรู้แบบไร้พรมแดน เพื่อให้มีการนำผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดเป็นวงกว้างที่สุด

การประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Keynote Speakers และ Panelists รวมกันมากถึง 14 คน  ที่ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ และแนวคิดในด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับข้อมูล ความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอีกด้วย

คุณธานินทร์ ยังได้กล่าวขอบคุณประธานกรรมการทั้ง 4 ด้าน คือ คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ประธานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และน.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู ประธานวิชาการด้านวิศวกรรม ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานวิชาการด้านไอทีและเทคโนโลยีดีจิทัล และคุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานวิชาการด้านความยั่งยืน  ซึ่งได้ทำงานอย่างทุ่มเทในการเตรียมการมามากกว่า 3 ปี กว่าที่จะมาถึงวันนี้

จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย  ดร. อาชว์ เตาลานนท์  รองประธานอาวุโส เครือฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม CP Symposium 2022  โดยกล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรม ไอทีและดิจิทัลรวมทั้งความยั่งยืน เพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของพนักงานเครือซีพีในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก  และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดการทำงานจนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในที่สุด  ซึ่งการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยของเครือฯ นับเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ “ค่านิยมองค์กร 6 ประการของเครือซีพี” อย่างแท้จริง

รองประธานอาวุโสเครือฯ กล่าวอีกว่า การทำธุรกิจต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ พร้อมทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และต้องทำให้เร็วและมีคุณภาพบนพื้นฐานของการทำธุรกิจที่ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ตามปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือซีพี

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องติดตามแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ พนักงานเครือซีพีจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปรับโฉมสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต

หลังจากกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ดร. อาชว์ ได้เชิญ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และร่วมแสดงความยินดีกับการจัดงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจและเสริมมุมมองเทรนด์ในอนาคตรวม 14 คน อาทิ “Unlocking the ways of B.Grimm established in 1878 Leading an organization across centuries” โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บี.กริม “Barriers to Innovations: Key obstacles preventing innovation developments” โดย รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท MQDC “Shaping Industry Transition towards Digital and Green Intelligence” โดยดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด “Quantum Computing and Data Analytics for Agriculture” โดย ดร. จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท Quantum Technology Foundation Thailand (QTFT) และ“ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยด้วยงานวิจัย” โดย ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เสริมทัพด้วยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือฯ ที่มาร่วมเวที