บทบาทวิศวกรเครือซีพีหน้าที่ที่ภาคภูมิใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ พร้อมแนะเคล็ดลับความสำเร็จ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เข้าถึง-เข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่น 6 ค่านิยมองค์กร เชื่อมั่นองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เครือซีพีจัดเสวนาในหัวข้อ  “บทบาทวิศวกรในเครือซีพี” โดยคุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ผศ. ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเซีย  และคุณวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีแรม การสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Symposium 2022 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค บางนา

วิศวกรเครือซีพีบทบาทที่ภาคภูมิใจในบทบาท

การเสวนาดังกล่าว วิทยากรได้พูดถึงบทบาทและความภาคภูมิใจของเหล่าวิศวกรในเครือฯ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ตอบโทจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญการการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของคนในสังคม และองค์กร

คุณวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีแรม กล่าวว่า ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับเครือฯ   ได้เรียนรู้งานที่เป็นระบบ  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  และยังได้รับโอกาสในการรับผิดชอบงานในต่าง ประเทศ โดยได้นำความรู้ ประสบการณ์ และวิชาชีพการเป็นวิศวรไปใช้ในการทำงานอย่างต็มที่  และเมื่อกลับมาทำงานที่เมืองไทย ก็ยังได้รับโอกาสในการใช้วิชาชีพวิศวกรมาปรับปรุงโรงงานไก่ที่บางนา และแก่งคอย รวมทั้งการสร้างโรงงงานไก่ต้มสุกทำให้ได้รับความรู้เรื่องอาหารพร้อมรับประทาน และได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทำงานที่ซีพีแรมจนถึงทุกวันนี้

ผศ.ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเซีย  กล่าวว่า เริ่มงานในส่วนวิศกรฝ่ายขาย ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมาใช้ในการทำงาน ผลงานที่ภาคภูมิใจก็คือ   All Café  ที่ปัจจุบันขยายสาขาไปเป็นหมื่นสาขาแล้ว   โดยในการทำงานนั้นยึดหลักการทำตลาดที่ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม

คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กล่าวว่า  ได้รับโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน และได้นำความรู้ได้เรียนมาใช้ประโยชน์ในงานได้อย่างเต็มที โดยมีแนวคิดในการทำงานคือ ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Input process Output Feedback) ทำให้ทำงานได้ถึงทุกวันนี้

คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าว ได้มีโอกาสนำความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน มาใช้ในการทำงานได้ได้เต็มที่ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนผลักดันโครงการที่สำคัญ ๆ ของบริษัท โดยสามารถช่วยให้ประหยัดต้นทุน งบก่อสร้าง  ซึ่งนอกจากภูมิที่ได้ทำงานที่มีโอกาสนำความรู้มาใช้อย่างเต็มที่แล้ว ยังภูมิใจที่ได้มีโอกาสสร้างให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้คนไทยสามารถสื่อสารถึงกันได้ทั่วประเทศและ ทั่วโลก

แนะเคล็ดลับความสำเร็จ

นอกจากนี้ เหล่าวิศวกรของเครือฯ  ยังได้บอกเล่าเคล็ดลับการทำงานที่สำคัญ ที่วิศกรรของเครือฯ นำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ

ผศ.ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล กล่าวถึงเคล็ดลับความสำเร็จ คือ การได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่ที่แนะให้เรียนจากผู้รู้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับคนอื่น เพราะวิศกรส่วนใหญ่ เรียนมากับเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ  ซึ่งคนเป็นวิศวกรจะคิดเยอะ คิดเร็ว คิดครบ

นอกจากนี้ ผศ.ดร.นริศ  ยังได้แนะนำอีกว่า ในการทำงานต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้ง มีความอ่อนน้อม เรียนรู้ในกาฟัง เรียนรู้ที่จะตัดสินใจให้เร็วกว่าสถานการณ์ เพราะในสภาพปัจจุบันคู่แข่งมีมาก การแข่งขันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ ต้องทำงานเป็นทีม เคารพผู้อื่น  มีความยืดหยุ่น  มีระเบียบวินัย  และนำ 6 ค่านิยมเครือฯ รวมทั้งความกตัญญู เข้ามาประยุกต์ใช้ สิ่งสำคัญ คือ การเรียนรู้   อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ที่เติมอะไรลงไปก็ล้นออกมา

คุณอาณัติ  กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การยอมรับความเปลี่ยนแปลง และต้องนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  และต้องทำเร็ว ต้องง่ายและสะดวก แก้ไขให้ได้ มีระบบตรวจสอบเมื่อพบความผิดพลาด และเมื่อผิดพลาดแล้วต้องแก้ไขให้ได้ รวมทั้งจะต้องมีระบบสำรองด้วย

นอกจากนี้  ในการทำงานต้องลงพื้นที่จริงเพื่อจะได้เห็นสภาพตลาด รู้จักและเข้าใจความต้องการจของลูกค้า พร้อมแนะนำว่า ค่านิยมเครือฯ เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากถึงวิศวกรทุกคนให้นำมาปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งศาสตร์พระราชา   “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา”  เพราะถ้าเราทำโครงการ โดยไม่เข้าถึงพื้นที่ ไม่เข้าใจปัญหา  ก็จะทำให้ไม่สำเร็จ

คุณสิริพงศ์   กล่าวว่า โชคดีมากที่ได้เข้ามาทำงานที่เครือฯ ซึ่งมีการขยายงานตลอดเวลา ทำให้พนักงานได้รับโอกาสจากงานขยายออกไป แต่โอกาสไม่ได้มีสำหรับทุกคน มีให้คนที่มีความพร้อมเท่านั้น ดังนั้น ต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ทันความเปลี่ยนแปลง ตามให้ทันโลกโซเชียล เปิดโลกทัศน์ สะสมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อบริษัทให้โอกาสจะได้พร้อมรับโอกาสนั้น ๆ

ทั้งนี้ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้   คุณสิริพงศ์   แนะนำว่า ขอให้ยึดมั่นค่านิยม 6 ประการของเครือฯ ซึ่งจะช่วยให้การทำให้สำเร็จแน่นอน นอกจากนี้ ต้องเป็นคนดี ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์  และมีจริยธรรมในการทำงาน มีความกตัญญู ยอมรับการเปลี่ยน ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำเร็วและมีคุณภาพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

คุณวิเศษ กล่าวว่า ความรู้ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่จะช่วยให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างความสำเร็จได้ และเมื่อมีความรู้แล้วต้องนำมาใช้ให้เกิดขึ้นจริง เพราะความรู้จะทำให้กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน พร้อมทั้งได้แนะนำว่า  ควรมี 5 กล้า ดังต่อไปนี้

1) กล้าเรียนรู้ ทุกเรื่องในชีวิตเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ถามผู้รู้และฟังเขาเล่า กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน 2) กล้าคิด เพราะเมื่อเรียนรู้แล้ว ก็จะคิดออก 3) กล้านำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น เพื่อได้มุมมองใหม่เพิ่มขึ้น 4) กล้าทำ คิดแล้วต้องทำ ไม่ทำทุกอย่างลอยฟุ้งในอากาศ  และ 5) กล้ารับผิดชอบ  คิดอย่างรอบคอบ สมบูรณ์แบบ คิดให้ผลลัพธ์ที่ดี คิดไม่ทำร้ายใคร

คุณวิเศษ ยังย้ำอีกว่า เมื่อคิดดีแล้วขอให้ทำเลย เพราะถ้าไม่ทำก็จะไม่มีความหมาย เพราะถ้าคนอื่นทำก็ไม่ใช่ความคิดของเรา อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ใน Generation ไหนขอให้เรียนรู้ไปทุกวัน ต้อง Reskill อย่างต่อเนื่อง