เครือซีพี ผนึกกำลังเกษตรกรบ้านสบขุ่น และภาคีเครือข่าย จ.น่าน สร้างฝายอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน ฟื้นฟูระบบชลประทานบนพื้นที่สูง มุ่งยกระดับวิถีชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น จ.น่าน และเกษตรกรบ้านสบขุ่นในโครงการสบขุ่นโมเดล จัดกิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์ “น้ำคืนชีวิต” พื้นที่สบขุ่นโมเดล พร้อมเชิญชวนเพื่อนพนักงานในเครือซีพี ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ​ โกลบอล​ ฟู๊ด​ โซลูชั่น​ จำกัด (CPFGS) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (CP ALL) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (CPI) และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกิจกรรม โดยมี หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่และเกษตรกรบ้านสบขุ่น ร่วมร้อยเรียงความดี สร้างฝายอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน ณ บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งพัฒนาพื้นที่บ้านสบขุ่นทุกมิติ ทั้งด้านฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบชลประทานบนพื้นที่สูง เนื่องจากบ้านสบขุ่นมีน้ำต้นทุนตลอดปี แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครือซีพี จึงดำเนินการส่งเสริมการจัดการน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่การทำฝาย การต่อระบบส่งน้ำ รวมไปถึงการขุดสระกักเก็บน้ำ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาระบบน้ำชุมชนของโครงการสบขุ่นโมเดลด้วย”

“น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญของการทำการเกษตร ซึ่งเกษตรกรบ้านสบขุ่นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ส่งผลให้ไม่สามารถปลูกพืชผลได้ เกษตรกรขาดรายได้ต่อการดำรงชีพ การสร้างฝายอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับปลูกพืชผลได้ตลอดทั้งปี มีผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นด้วย โดยก่อนหน้านี้ เกษตรกรบ้านสบขุ่นได้ร่วมใจกันสร้างฝายขึ้นทุกปี แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการระบบน้ำได้อย่างเต็มที่

การจัดกิจกรรม “น้ำคืนชีวิต” ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ชูเรื่อง “3 ประโยชน์” ปลูกฝังให้เชื่อมั่นและคำนึงถึงความสำคัญของประเทศชาติเป็นลำดับแรก ตามมาด้วยประชาชนและสุดท้ายคือองค์กร กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้แสดงถึงการผนึกกำลังของเพื่อนพนักงานซีพี ริเริ่มกิจกรรมโดยคนรุ่นใหม่ของเครือซีพี ซึ่งเป็น “คนน่าน” ได้แก่ คุณฤทธิชัย เจริญสุข ผู้จัดการแผนก ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณวารุณี วิละขันคำ ผู้จัดการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีความมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างตรงจุด เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ซึ่งเครือซีพีพร้อมส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการจัดกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างต่อเนื่อง