เครือซีพี และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าพัฒนาศักยภาพจัดอบรมความรู้ ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล จ.บุรีรัมย์ เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือซีพี และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดอบรมความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล ในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบอย่างยั่งยืน ณ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่วิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน” ผ่าน 4 ประเด็นหลัก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดคุณค่าต่อผู้บริโภค ตนเอง และสิ่งแวดล้อม ตลอดโซ่อุปทานการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะประสบความสำเร็จจะต้องอาศัย 4 องค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือ ความร่วมมือที่ดี ผู้นำดี สิ่งแวดล้อมดี และธุรกิจต้องมีกำไร ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทำให้ชุมชนมีรายได้ พร้อมกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ผ่านการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม, การจัดการบัญชีและการเงิน, การบริหารการทำการตลาด, การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า, การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ และโมเดลสำหรับพัฒนาธุรกิจเกษตรที่จำเป็น ได้แก่ โมเดลธุรกิจที่มีความชัดเจน เป็นไปได้, โมเดลทางการเงินเพื่อวางแผนทางการเงิน รู้กำไร-ขาดทุน, โมเดลการตลาด วางกลยุทธ์สู่การแข่งขัน และ โมเดลปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับสามโมเดลข้างต้น

ทั้งนี้เครือซีพีและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในโครงการฯ ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการเกษตร ตลอดจนโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป