ซีพี 100 ปี กับค่านิยม 6 ประการ : ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ปรับตัวในทุกสถานการณ์โลก ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว พร้อมต่อยอดเดินหน้าสู่บริษัทเทคโนโลยี

โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ กลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เกิดความยั่งยืนได้คือ ค่านิยม “การยอมรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้เครือซีพี เกิดการปรับตัว พยายามค้นคว้า ศึกษา วิจัย มองหาโอกาสใหม่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคและประเทศชาติ และยิ่งในยุคที่โลกถูกดิสรัปชั่นด้วยเทคโนโลยี พร้อมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้จังหวะการเปลี่ยนผ่านเร็วขึ้น เครือซีพี โดยกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มสร้างสรรค์แพลทฟอร์มที่ครบวงจร True VWORLD หรือ True VirtualWorld ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” เพราะแพลทฟอร์มนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการหาทางออกให้องค์กรธุรกิจ ภาคการศึกษาไทย และคนในสังคม ที่จำเป็นต้องปรับตัว ทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต และการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ซึ่งแพลทฟอร์มนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” ที่ทำให้กลุ่มธุรกิจในเครือซีพีเร่งปรับตัวพัฒนาแพลทฟอร์มเทคโนโลยีออนไลน์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงเกิดวิกฤติโควิด-19  เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับองค์กรธุรกิจ ภาคการศึกษาและคนไทย และจากนี้ทุกธุรกิจในเครือซีพียังมุ่งหน้าเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก ทรานส์ฟอร์มองค์กรให้เป็น Digitization คือขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเชื่อมโยงทุกอย่างบนออนไลน์ ตั้งแต่การให้บริการลูกค้าตลอดจนการบริหารภายใน และท้ายสุดคือการเป็นบริษัทเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีฮับ พร้อมเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ การสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็ม เพื่อสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  Digital Economy ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาค