ซีพี 100 ปี กับค่านิยม 6 ประการ : 3 ประโยชน์เพื่อชาติ ประชาชน และองค์กร

ไข่สร้างชาติ อาหารกลางวันเพื่อน้อง เติมอาหารสมองเด็กไทย

กว่า 30 ปีที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เดินหน้าส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงการบริโภคไก่ไข่ แหล่งโภชนาการที่ดีต่อร่างกายและสมอง พร้อมสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เติมเต็มประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างอนาคตให้เด็กไทย ตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือซีพี ที่ไม่ว่าจะเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศใด ประเทศนั้นต้องได้ประโยชน์  ประชาชนได้ประโยชน์ และองค์กรได้ประโยชน์เป็นลำดับสุดท้าย