ซีอีโอศุภชัย เจียรวนนท์ ประกาศแนวทางสู่เป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ ด้วย SI โมเดลผนึกเทคโนโลยีร่วมกับความยั่งยืน และมีคนเป็นศูนย์กลาง ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในหัวข้อ “Connect The Dots for Sustainability” เน้นไปที่แนวทางการบรรลุ 3 เป้าหมาย SDGs ที่ท้าทายเพื่อก้าวสู่ยุค 5.0 ได้แก่ เป้าหมายที่ 4: ด้านการศึกษา, เป้าหมายที่ 9: ด้านเทคโนโลยี และเป้าหมายที่ 13: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ อาทิ คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมอย่างคับขั่ง ณ งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงแนวทางการพัฒนาคนในองค์กรซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการ Up & Reskill ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้ และนำเอาเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทางผู้ฟังสัมมนาได้เห็นภาพมากขึ้น


โดยแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของเครือฯ ในปี 2030 ได้มีการวางแนวทางหลัก 6 ข้อดังนี้ การใช้พลังงานหมุนเวียน 55%, เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานขึ้น 20%, ลดขยะของเสียให้เป็น 0%, ลดคาร์บอนร่วมกับคู่ค้า 25%, ลดการปล่อยก๊าซจากเกษตรกรรม 30% และลดคาร์บอนจากการขนส่ง 25%

และยังเสนอ SI Transformation Model โมเดลที่ผนึกนำความยั่งยืนเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อความเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นที่คนและทัศนคติที่ดี โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือแรกเริ่มที่การปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป


ก่อนที่คุณศุภชัยจะเน้นย้ำในเรื่องของการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี และเชิญชวนทุกคนให้หันมาพูดคุยกันก้าวข้ามปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนและผลักดันโอกาสไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่