ผู้บริหารเครือซีพีร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์การส่งเสริมความเท่าเทียมและเสมอภาคในเวที TQA

19 มกราคม 2565 ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคุณปรมินทร วงศ์ไตรรัตน์ ผู้จัดการแผนก ร่วมบรรยายบนเวที TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและองค์กรพันธมิตร แบ่งปันประสบการณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในด้านการบริหารจัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมและเสมอภาคทั้งในองค์กรและในสังคมโดยรวม

ดร.เนติธร ได้กล่าวถึงหลักการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมความเท่าเทียมและเสมอภาค เคารพในความหลากหลาย เพื่อให้พนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะ เชื้อชาติ อายุ อัตลักษณ์ทางเพศ ศาสนา ความพิการ หรือคุณลักษณะอื่นๆ อย่างไร สามารถสร้างคุณค่าแก่องค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างดีที่สุด

และคุณปรมินทร ได้บรรยายถึงแนวทางการบริหารจัดการประเด็นความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเสมอภาค พร้อมกับยกตัวอย่างผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ การให้โอกาสแก่เยาวชนและผู้สูงวัยในการพัฒนาอาชีพ การรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการดูแลพนักงาน ชุมชน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายและรอบด้านในช่วงวิกฤตโควิด

C.P. Group shares practical approaches to promote equality and equity in the Journey: Change in Criteria 2022-2023 organized by TQA

19 January 2022, Dr Netithorn Praditsarn, Executive Assistant to Group CEO and Senior Vice President in Global Partnership for Sustainability and Communications at Charoen Pokphand Group along with Miss Poramintorn Vongtrirat, Section Manager shared the Group’s commitment to drive business with respect to human rights and practical approaches to promote equality and equity in the workplace and society in the “TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023” webinar convened by Thailand Quality Award.

Dr Netithorn reinforced the Group’s commitment to drive business with respect for diversity and inclusion by promoting equality and equity for all employees, creating a welcoming work environment and enhancing career advancement for all employees regardless of gender, race, age, religion, belief, or any other status. Miss Poramintorn further illustrated C.P. Group’s approaches to enhance diversity, equality, and equity in the workplace which is essential to create a thriving business. She provided concrete examples of the Group’s effort to promote gender equality, provide equal opportunity for elders and young generation to strive forward in their career, open equal access for all employees and stakeholders to raise their suggestions and concerns, and inclusive ways to support employees, community, partners and consumers during the COVID-19 pandemic.