เครือซีพีและกลุ่มธุรกิจในเครือฯ คว้ารางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องปีที่ 2 ทุกภาคส่วนร่วมมือเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ตามเป้าหมายองค์กร พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

วันที่ 20 กันยายน 2565 – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดพิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565 พร้อมประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนให้แก่องค์กรที่มีผลการดำเนินการมุ่งเน้นลดก๊าซเรือนกระจกและให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนทุกมิติ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565  ในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดและองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลจาก คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกผู้คน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก โดยเครือซีพีซึ่งมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากการที่เครือซีพีได้กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050  ดังนั้นเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งเน้นการดำเนินการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยกำหนดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณของเสีย โดยเฉพาะขยะเศษอาหารจากการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นศูนย์

เครือฯ มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถในการปรับตัว ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ครอบคลุมทั้ง Scope 1, 2 และ 3 ตามแนวทางของ Science Based Target ภายในปี 2050 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ด้วยการบริหารงานแบบองค์รวมเพื่อให้ความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจ การอาศัยกลไกตลาดที่เกื้อหนุน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของทั้งบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความยั่งยืนร่วมกัน