เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจรวมพลังร้อยเรียงความดีทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันศุกร์  25 พ.ย. 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญชวนชาวซีพีจิตอาสาทุกกลุ่มธุรกิจและบริษัทในเครือฯ ทั่วประเทศ ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ดำเนินตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

ทั้งนี้ เครือฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริเวณป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ สามารถจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงในพื้นที่สำนักงาน  ในพื้นที่โดยรอบที่บริษัทตั้งอยู่หรือใกล้เคียง โดยสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะ หรือป่าชายเลน กิจกรรมทำความสะอาดหรือปรับภูมิทัศน์   เช่น การทาสีรั้ว สนามเด็กเล่น วัดหรือโรงเรียน กิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะ พัฒนาลำน้ำคูคลอง รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี 2561 โดยปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งได้รับความพลังร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เครือฯ ได้ร่วมหล่อหลอมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูต่อประเทศชาติและสังคม

กำหนดการ

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนบริเวณป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เวลา  14.00 น.   

ประชาชนจิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณพิธี (จุดชมวิวหน้าทะเลบางขุนเทียน)

เวลา  14.05 น. 

คณะผู้บริหารระดับสูงเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน                               และผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติในช่วงพิธีการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

เวลา  14.15 น.   

ประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม                              ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่  บริเวณป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน

เวลา 15.00 น.   

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

การแต่งกาย :

จิตอาสาพระราชทาน : เสื้อสีเหลืองคอปก ผ้าพันคอจิตอาสา หมวกพระราชทาน และบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สวมเสื้อเหลือง  ชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : รายละเอียดการปฏิบัติช่วงพิธีการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ได้ที่นี่