คุณศุภชัย เจียรวนนท์ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวรับตำแหน่งกรรมการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ เจริญ สุวฑฒโน สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล และศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 และนำคุณศุภชัย เจียรวนนท์ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคุณกฤษฎา บุญราช เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวรับตำแหน่งกรรมการสภากาชาดไทย

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 346 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักเลขาธิการสภากาชาดไทย เสนอ “หนังสือรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร เสนอ “หนังสือพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เสนอ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์ อื่นๆ สำนักงานจัดหารายได้ เสนอ การจัดงานกาชาด ประจำปี 2565

ที่มา กรมประชาสัมพันธ์