เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร้อยเรียงความดีจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร้อยเรียงความดีจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตามโครงการซีพีอาสา CPR กู้ชีพ  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาล

เครือซีพี ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร้อยเรียงความดีจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตามโครงการซีพีอาสา CPR กู้ชีพ เพื่อดำเนินการตามแนวทางพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธีหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความรู้ มีทักษะที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนไทย โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมณ ห้องประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมการอบรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้ ในเรื่องของการปฐมพยาบาลในผู้ใหญ่ที่หมดสติและไม่หายใจ การใช้เครื่องช็อคหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือAED การช่วยเหลือผู้ที่สำลักอาหาร ตลอดจนสถานการณ์โรคต่าง ๆในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำความรู้และทักษะที่ถูกต้องมาปรับใช้ในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานต่อไปในอนาคต