มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการกับ ม.เกษตร พร้อมตั้งเป้าศึกษาการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบือไทย

คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือ ระหว่างมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนและภาคการศึกษาร่วมกันศึกษา วิจัย และพัฒนาตามหลักวิชาการผลิตกระบือไทย การบริหารจัดการในเรื่องพันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุ์กระบือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ พัฒนาอาชีพ และการเพิ่มจำนวนกระบือไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก PRKU – งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์