ประธานกรรมการเครือซีพี มอบหน้ากากอนามัย CP เเด่มูลนิธิพระดาบส

4 เมษายน 2566 – พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบหน้ากากอนามัย CP จำนวน 60,000 ชิ้น จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบหมายให้ คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สำหรับนักเรียนและศิษย์พระดาบสรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 รวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส รวม 550 คน ณ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ

มูลนิธิพระดาบส ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขึ้นสูง มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับการฝึกวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และประเทศชาติ เครือซีพี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนศิษย์พระดาบสรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่พระดาบสให้มีสุขภาพ อนามัยที่ดีและปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้การศึกษาเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพของศิษย์พระดาบสบรรลุตามวัตถุประสงค์