ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ นำผู้บริหารเครือซีพี ร่วมแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 106 ปี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์น้อมรำลึกครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย โดยได้ร่วมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาด้วยความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ 28 กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งหน่วยงานภาคเอกชนไทยที่จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นประธานในพิธี ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ และท่านประธานคณะผู้บริหารศุภชัย เจียรวนนท์ นำผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมพิธีด้วยอย่างคับคั่ง

โดยผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ที่เข้าร่วมพิธี อาทิ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส คุณอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ประธานสำนักการเงิน คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ – สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการสถาบันผู้นำ คุณสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ แอ๊กซอน (AXONS) คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ คุณวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) ซีพี ออลล์ คุณธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี แอ็กซ์ตร้า คุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย คุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เจียไต๋ คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บจ.ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ คุณสมศักดิ์ เลิศชัย ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโกคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ร่วมพิธีฯ  ณ บริเวณเสาธงชาติ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมกันนี้ ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ ได้เป็นตัวแทนกล่าวนำการปฏิญาณตน ในวันพระราชทานธงชาติไทยนี้ด้วย พร้อมผู้บริหารและพนักงานโดยยืนตรงเคารพธงชาติ อันเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความรำลึกถึงความเสียสละและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ทำให้ประเทศชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก่อนที่ร่วมร้องเพลงชาติไทยร่วมกันโดยมี คุณทิฏฐินันท์ อ้นปาน หรือ คุณเบสท์ The Voice ซีซั่น 4 เป็นต้นเสียงนำคณะผู้บริหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 6  ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย แสดงถึงความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

จากอดีตถึงปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระราชวงศ์จักรี  ก่อนจะเติบโตก้าวหน้าขยายการลงทุนไปในอีก 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ  โดยทุกประเทศที่เครือซีพีเข้าไปลงทุน สำนักงานทุกแห่งจะประดับธงชาติไทย เพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ซีพีเป็นกิจการของคนไทย และเราเติบโตจากผืนแผ่นดินไทย เกิดเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยสู่เวทีโลก

ทั้งนี้ วันพระราชทานธงชาติไทย ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี  โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 18 กันยายน  ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมจะมีการเชิญชวนและความร่วมมือจากทุกกลุ่มธุรกิจ ให้มีการจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย ณ อาคารสำนักงาน สถานประกอบการ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทยต่อไป