เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม ครบ 7 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล เป็นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ที่รัฐบาลจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นี้ เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบรอบ 7 ปี เรียกว่า “สัตตมวรรษ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ ให้แก่วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ว่า “วันนวมินทรมหาราช”

สำหรับพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 189 รูป ถวายพระราชกุศล ในส่วนกลาง รัฐบาลจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง พระสงฆ์ โดยมี คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยองคมนตรี ประธานศาลฎีกา ส่วนราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในส่วนภาคเอกชน นอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีตัวแทนภาคเอกชนอื่น ๆ ที่มาร่วมพิธีฯ อาทิ เมืองไทยประกันภัย กลุ่มไทยเบฟฯ คิงพาวเวอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บจ.บุญรอดบริวเวอรี่ กลุ่มบางจาก และ ปตท. เป็นต้น

ต่อมา เวลา 09.00 น. คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คุณทศพล เหลืองศุภภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักยุทศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณวิจักขณ์ ศรีอยุธย์ เจ้าหน้าที่ด้านบรรษัทสัมพันธ์ สำนักประธานกรรมการ 3 (คุณภัคพล งามลักษณ์) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชิญพวงมาลา ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร