เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจรวมพลังร้อยเรียงความดีทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญชวนชาวซีพีจิตอาสาทุกกลุ่มธุรกิจและบริษัทในเครือฯ ทั่วประเทศ ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ดำเนินตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยส่วนกลาง ได้จัดกิจกรรมด้วยการร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ สามารถจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงในพื้นที่สำนักงาน  ในพื้นที่โดยรอบที่บริษัทตั้งอยู่หรือใกล้เคียง โดยสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะ หรือป่าชายเลน กิจกรรมทำความสะอาดหรือปรับภูมิทัศน์   เช่น การทาสีรั้ว สนามเด็กเล่น วัดหรือโรงเรียน กิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะ พัฒนาลำน้ำคูคลอง รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี 2561 โดยปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งได้รับความพลังร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เครือฯ ได้ร่วมหล่อหลอมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูต่อประเทศชาติและสังคม