ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ “เทรนด์และเทคโนโลยีในโลกอนาคตสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่” ในงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ทปอ.

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “Future Trend & Future Technology for Active Youth Citizens” หรือ เทรนด์และเทคโนโลยีในโลกอนาคตสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมกับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี คุณปาริสา สัทธินทรีย์ ประธานโครงการ SEED THAILAND อดีตเยาวชน SEED รุ่นแรก เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายในงาน ประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิตนักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19” ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล และ ห้องกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ ได้ชี้ให้เห็นความท้าทายภายใต้โลกสังคมดิจิทัลในยุคปัจจุบัน บทบาทของมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้เป็นการศึกษายุคใหม่ ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นการที่มนุษย์จะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้นั้น จำเป็นที่จะต้องปรับตัว แต่การจะปรับตัวเองได้นั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านการเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทัน ด้วยการปรับความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างต่อเนื่องสู่ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”  หรือ “Lifelong Learning” ซึ่งจะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว และปัจจุบันก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคดิจิทัลและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีการ Upskill และ Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาทักษะของนิสิต นักศึกษาให้เกิดความรู้ความสามารถที่เท่าทันกับอนาคต สำหรับเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สำหรับการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การแสดงผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคโปสเตอร์ และบทความ กว่า 80 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษาในหัวข้อ ความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนสร้างจิตสำนึกสู่ความยั่งยืน และการสำรวจกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 “80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน”