ดร.อาชว์ เตาลานนท์ เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร  ณ ห้องประชุมอาคารอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา

โอกาสนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เชิญพระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ความตอนหนึ่งว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาทุกรูปทุกคน คงได้รับคำชื่นชมยินดีจากญาติมิตรทั่วหน้า ที่เรียกว่า “มุทิตา” หมายถึงความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับผลดี อันมีสาเหตุจากการกระทำดี ซึ่งเป็นภาวะที่สังคมไทยพึงเร่งสั่งสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้นทั่วไปเพราะมุทิตาจิตด้วยความจริงใจนั้น ย่อมเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยา อันเป็นต้นเหตุของความวิวาทบาดหมาง แตกสามัคคี ซึ่งเป็นภัยใหญ่หลวงของสังคมทุกระดับ

ถ้าคนเราไม่ลุอำนาจของกิเลสที่เป็นความริษยา หากแต่พร้อมเพรียงกันยินดีในความสุขความเจริญของผู้ประสบความสุขความเจริญ ย่อมจะทำให้หมู่ชน ประเทศชาติ ตลอดจนถึงโลกนี้ มีความสุขความเจริญขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยปราศจากการทำลายล้างอันยังความพินาศ ทุกประการ

เพราะฉะนั้น จึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ไม่มีความริษยา ในสุขประโยชน์ของใคร ๆ ถ้าเห็นใคร ๆ บรรลุสุขประโยชน์ ก็จงมีจิตใจชื่นชมยินดีในสุขประโยชน์ที่เขาได้รับ และจงเร่งประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพื่อให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ดังกล่าวบ้าง เมื่อใครเขาจะเป็นคนดีไปก่อนก็ให้เขาเป็นไป และจงมีใจยินดีด้วย ถ้าตนเองต้องการเป็นคนดีบ้างก็พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นคนดี ให้เป็นคนดีด้วยกันทั่วหน้า โดยเสมอกันทุกภาคส่วนในสังคม”

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย