เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมาและมัธยมศึกษา ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ สานต่อความดี ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 “ สืบสาน รักษา ต่อยอด “

หลักเกณฑ์และการตัดสิน การประกวดเรียงความ ในหัวข้อสานต่อความดี ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3

1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6

2. ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

2.1 เป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระ สานต่อความดี ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายใต้พระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

2.2 เขียนเรียงความด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 จำนวน 10-20 บรรทัด หรือ ไม่เกินหน้ากระดาษ A4

2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น

3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

     3.1 เนื้อหา

3.1.1 ด้านการแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในการร่วมสานต่อความดี ตามพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด จำนวน 50 คะแนน

3.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ในการร่วมสานต่อความดี  เพื่อให้ตระหนักถึงความภูมิใจต่อประเทศชาติ ศาสน์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 30 คะแนน

     3.2 การใช้ภาษา

3.2.1 ใช้ภาษาอย่างสละสลวย  ถูกต้องตามอักขระวิธี  สื่อสารได้ชัดเจน  20 คะแนน

4. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

4.1 กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ZGg1n0_k8EvJ8EY17UB3pdMkqFrdHIS8?usp=sharing

4.2 ส่งผลงานเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์แนบเป็นไฟล์นามสกุล.doc (Microsoft Word 2003)

4.3 ใส่หัวข้อ (subject) ว่า เรียงความเรื่อง “สานต่อความดี ตามพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด”

4.4 ระบุชื่อ-นามสกุล สถานศึกษาและระดับชั้นการศึกษา

4.5 ส่งไฟล์เรียงความมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

5. รางวัลการประกวด

     5.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

5.1.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.1.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.1.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

      5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3

5.2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.2.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.2.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

       5.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6

5.3.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.3.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.3.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

     

6. การประกาศผลการตัดสิน

6.1 ประกาศผลภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 และจะมีพิธีมอบรางวัล 24 กรกฎาคม 2567 ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิทแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

6.2 ประกาศผลและแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทาง https://www.wearecp.com

6.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินประกวดเรียงความถือเป็นที่สิ้นสุด

ประสานรายละเอียด โทร. 02-858-3722