10 เหตุผลของการอนุรักษ์ป่าไม้ 🌳

10 เหตุผลของการอนุรักษ์ป่าไม้ 🌳
ที่ผู้คนมักมองข้าม และ ลืมให้ความสำคัญ !!!!
ปัจจุบัน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ทำให้เรา และ ทั่วโลกได้รับผลกระทบ โดยมีสาเหตุจากการไม่ดูแล รักษาธรรมชาติ 🌱ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย ขยายวงกว้าง (ที่รุนแรงขึ้น)ในอนาคตอันใกล้ 😊🌎

โดยชุมชนบ้านสบขุ่นได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นอย่างดี เนื่องจากผืนป่ามอบคุณค่าให้ทั้ง คน สัตว์ สิ่งมีชีวิต รวมถึงระบบนิเวศ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โครงการสบขุ่นโมเดล ได้ถือกำเนินขึ้น ร่วมกันขับเคลื่อน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านสบขุ่นแล้ว กว่า 286,064 ต้น สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน ครอบคลุมในทุกมิติ และเนื่องใันวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติปีนี้

🙌🏻 จึงอยากขอมาแชร์ เหตุผลที่ทุกคนควรตระหนักถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติ และมาร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้

1.ช่วยลดโลกร้อน : ยิ่งโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิต่ำลงมากเท่านั้น

2.อนุรักษ์ดินและน้ำ : ต้นไม้สูงใหญ่จะช่วยปกคลุมดิน และช่วยลดความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินได้

3.เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ :
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ แหล่งอาหารและแหล่งอนุรักษ์

4.เป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการ : ป่าไม้เป็นแหล่งธรรมชาติชั้นเยี่ยม ในการศึกษาหรือทำวิจัยต่างๆ เพราะป่าไม้ย่อมมีพืชพรรณนานาชนิด และ สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์

5.เป็นแหล่งป้องกันภัยทางธรรมชาติ : ป่าไม้สามารถลดความรุนแรงของอุทกภัยได้ จากการชะลอความเร็วของน้ำ จากแนวป่าไม้ และ ช่วยลดความรุนแรงของพายุได้

6.เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ : การสังเคราะห์แสงของพืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และได้รับก๊าซออกซิเจน ดังนั้นหากมีป่าไม้ในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดก๊าซออกซิเจนมากขึ้นไปด้วย นั่นทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ใช้มากขึ้นไปอีก

7.เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ : ป่าไม้ถือเป็นแหล่งที่สงบและร่มเย็น เพราะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ บดบังแสงแดดและอุณหภูมิสูงจากดวงอาทิตย์ได้

8.เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม : เป็นแหล่งที่มีพืชพรรณ และ สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ ถือเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลาย ทางชีวภาพของโลก

9.เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมดีขึ้น : มีป่าไม้ปกคลุม และ ให้ความร่มเย็นตลอดเวลา อากาศเย็นสบาย ก็จะทำให้มีจิตใจที่เบิกบาน และ ก็ยังป้องกันภัยต่างๆ นั่นทำให้การใช้ชีวิตของเรา ในแต่ละวันจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

10.กระตุ้นด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม : ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาจากป่าไม้ย่อมมีผลดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันของเรา แลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินตรา ทำเป็นอาชีพหรือที่อยู่อาศัย นำมาแปรรูปต่างๆ และ ส่งออกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

📍แล้วเหตุผลของคุณเป็นอย่างไร มีข้อไหนที่พวกเราช่วยกันทำได้ อย่าลืมมาร่วมแชร์ เหตุผลของคุณทุกคน พร้อมวิธีการอนุรักษ์ต้นไม้ไปด้วยกันนะ