เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขับเคลื่อนเชิงรุกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน อบรมผู้บริหารและพนักงานผลักดันแนวนโยบายต้านทุจริต 4 ฉบับ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมการทำงานด้วยความโปร่งใส

ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมหัวข้อ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มธุรกิจในเครือฯ จากทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 260 คน โดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในเครือฯ เข้าใจเนื้อหาสาระของนโยบายและแนวปฏิบัติและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ป้องกันการดำเนินธุรกิจไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงวัฒนธรรมกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องของบุคลากรผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือ ทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้ รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและการดำเนินการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และนโยบายแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส ทั้งหมดเป็นนโยบายที่ผ่านการอนุมัติจากเครือฯ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือฯ ได้มีการประกาศใช้เมื่อแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง

คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับองค์กร ประเทศ และระดับโลก และได้มีการจัดตั้งองค์กร Transparency International หรือ TI ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส มีสมาชิกกว่า 120 ประเทศจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการทุจริตในทุกระดับ ทั้งนี้ มีการจัดอันดับ Corruption Perceptions Index หรือ CPI ใน 180 ประเทศทั่วโลก มีการประเมินให้คะแนนยิ่งคะแนนสูงใกล้เคียง 100 เท่าไรยิ่งดี ซึ่งพบว่า ประเทศไทยได้ 36 คะแนนอยู่ในกลุ่มสีส้มเข้ม ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซียได้ 47 คะแนน จีน 45 คะแนน และเวียดนาม 42 คะแนน ประเทศไทยจึงต้องรณรงค์เรื่องนี้อย่างมาก หากต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดอบรม หัวข้อ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการอธิบายสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายทั้ง 4 ฉบับ โดยละเอียด อาทิ การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุน การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำการในนามบริษัท โดยเน้นย้ำแนวปฏิบัติคือต้องประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส สนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรภายนอก สื่อสารและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการ ซึ่งภายหลังการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทำแบบทดสอบและพบว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น  โดยจากนี้แต่ละกลุ่มธุรกิจจะต้องนำแนวนโยบายไปปรับใช้และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ ต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมกล้าพูดและมีการกระบวนการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม