เครือซีพี และกลุ่มบริษัทในเครือฯ ร่วมร้อยเรียงความดี ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปีที่ 6 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมเพียงกันทั่วประเทศต่อเนื่อง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัทในเครือฯ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ คุณธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัส ประเทศไทย น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสมศักดิ์  เลิศชัย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ คุณจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณหวง เหวยเหว่ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด พร้อมด้วยพนักงานซีพีอาสา และประชาชนร่วมใจผนึกกำลังทำความดี ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในอีก 41 จุด มีเพื่อนพนักงานซีพีอาสากว่า 1,600 คนเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ

ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ กล่าวว่า เครือซีพีนำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรอบ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเครือฯ ได้ประกาศให้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจิตอาสา สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

ทั้งนี้ ในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดกิจกรรมหลักปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยร่วมกับเทศบาลตำบลบางปูและศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู มอบกล้าไม้ต้นโกงกาง จำนวน 5,000 ต้น สำหรับจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งและดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ช่วยปกป้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากความสมดุลของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง อีกทั้ง ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดมหาศาล เนื่องจากมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง จึงช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก และสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเนื้อไม้ และกักเก็บคาร์บอนในดินได้ในปริมาณที่มากกว่าป่าบกถึง 6 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ จึงนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งศึกษาธรรมชาติ อีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ที่หลากหลาย ในพื้นที่รอบสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ อาทิเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว จ.ชุมพร จัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ราชบุรี ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบลานอริยฉัตรเจดีย์ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) .บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ส่วนทางด้านบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าซีพี ออลล์ มหาชัย ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณลานวัด ณ วัดบัณฑูรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน  ปลูกต้นไม้และทำความสะอาด วัดหนองเรือ จ.ลำพูน ศูนย์กระจายสินค้า DC บางบัวทอง จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ วัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ศูนย์กระจายสินค้า DC eXta สำโรง บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบชุมชน ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ศูนย์กระจายสินค้า DC หาดใหญ่ บำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนเส้นทางนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ วัดบัณฑูรสิงห์ ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร ศูนย์กระจายสินค้า BDC กรุงเทพและปริมณฑล ปลูกต้นไม้ ณ วัดพุทธชินวงศ์วราราม คลองหก ปทุมธานี ศูนย์กระจายสินค้า ALL COMPLEX จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และพัฒนาชุมชน ณ วัดป่าไขแสงธรรมมาราม หมู่ที่ 7 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต เก็บขยะบริเวณชายหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ศูนย์กระจายสินค้า CDC นครราชสีมา บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบสถานประกอบการ ศูนย์กระจายสินค้า RDC นครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัด ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าพุงซางธรรมมงคล ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ศูนย์กระจายสินค้า DC ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณหน้าคลัง RDC CDC และร้าน 7- eleven หน้าคลัง ศูนย์กระจายสินค้า DC สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ซอยนิคมนำไกร  ศูนย์กระจายสินค้า DC สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พัฒนาชุมชนคลองไทร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จักกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่วิทยาลัยฯ (ซอยงามวงศ์วาน 23)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) จัดกิจกรรมซีพีแรม ปันสุข ส่งมอบอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) จัดกิจกรรมซีพีแรม ปันสุข ทำความดี ทำนุบำรุงศาสนสถานวัดบึงบัว บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) จัดกิจกรรมซีพีแรม ปันสุข ร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) จัดกิจกรรมซีพีแรม ปันสุข ส่งมอบอาหาร มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฏร์ธานี) จัดกิจกรรมซีพีแรม ปันสุข และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) จัดกิจกรรมซีพีแรม ปันสุข พัฒนาชุมชนบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านกอข่อย และ วัดกอข่อย 

ขณะที่ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม E-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ รณรงค์การทิ้งขยะอิเลคทรอนิคส์ให้ถูกวิธี ณ อาคารทรู ทาวเวอร์รัชดาภิเษก

ทางด้านโลตัส สาขา รามอินทรา จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้  ริมถนนให้ชุมชน บริเวณ ถนนด้านหน้า โลตัส สาขา ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กร๊ป จำกัด (กลุ่มสัตว์เลี้ยง) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ผู้นำชุมชนบางเสาธง  ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์  จ. สมุทรปราการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด ( ธุรกิจไอศกรีม ) ยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปั้นลูก EM ball และทําบ้านปลา (ซุ้งเชือก) ณ สถานตากอากาศบางปู  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด และ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด ร่วมมอบโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์ เพิ่มพลังไฟ เติมสายน้ำแห่งศรัทธาแก่ วัดป่าภูหายหลง หมู่ 11 บ้านซับสำราญ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดสุวรรณโกฏิ 

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสีคิ้ว)  ทำกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรอบนอกของวัดโนนทอง  บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานบางปะกง)  ทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณถนนเเละพื้นที่หน้าวัดวัดสุนีย์ศรัธาธรรม บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) (โรงงานนิคมพัฒนา) ทำกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรอบนอกของวัดปกรณ์ธรรมาราม

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ นำพนักงาน CSR SPIRIT จิตอาสา จากข้าวตราฉัตร ปุ๋ยซีพีหมอดิน เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซีพี ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี ร่วมกับข้าราชการเทศบาลตำบลนครหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธร หน่วยงานราชการในพื้นที่และเครือข่ายภาคธุรกิจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณปราสาทนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ