ผู้บริหารเครือซีพี “คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล” ขึ้นเวทีปัญญาสาธารณะ ‘Redesigning Work’ โลกการทำงานในอนาคต ในงาน ThaiPublica Forum 2022#3 ชูทักษะการทำงานคนรุ่นใหม่ต้องมีภาวะผู้นำ – เน้นลงมือทำจริงพร้อมมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

24 พฤศจิกายน 2565 –  สำนักข่าวไทยพับลิก้า จัดงานเวทีปัญญาสาธารณะ ThaiPublica Forum 2022#3 ในโอกาสครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12  ในการนี้ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Redesigning Work’ โลกการทำงานในอนาคต  ร่วมกับคุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณกานต์ กิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล LINE ประเทศไทย โดยได้ร่วมแชร์มุมมององค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการออกแบบและปรับตัวของคนรุ่นใหม่ทั้ง  Upskill และ Reskill สู่โลกการทำงานในอนาคตพร้อมขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีคุณณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Managing Director Thailand Future(สถาบันอนาคตไทยศึกษา) เป็นผู้ดำเนินรายการ

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือฯ กล่าวว่า เครือซีพีเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายและมีพนักงานกว่า 4.5 แสนคนทั่วโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิด Productivity หรือ ผลิตภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกจึงเป็นมีความสำคัญอย่างมาก พนักงานต้องปรับตัวและจะต้องมีทักษะที่สอดคล้องกับบริบทและความท้าทายของโลก เพื่อนำศักยภาพไปสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ สังคมและองค์กรตามปรัชญา 3 ประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่พนักงานของเครือฯ ยึดมั่นในการทำงาน

ทั้งนี้ เครือซีพีเป็นองค์กรใหญ่จึงต้องมีการวางแนวทางการบริหารจัดการด้านพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย (Target) ในการทำงานและตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ในขณะเดียวกันต้องทำให้พนักงานในเครือฯ มองในภาพเดียวกันว่าการทำงานไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือฯ กล่าวอีกว่า การสร้าง Employee Engagement เป็นหัวใจสำคัญของการดึงดูดและพัฒนาพนักงานในองค์กร โดยเครือฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดูแลด้าน Well-being หรือการสร้างความสุขในการทำงานทั้งการบริหารจัดการเวลาในการทำงานที่มีความยืดหยุ่น โดยต้องสอดคล้องกับการทำงานของแต่ละแผนก และยังส่งเสริมการจัดตั้งชมรมพนักงาน รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลครอบครัวของพนักงานในเครือฯ โดยเครือฯ ยังได้มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นใหม่เป็น “ผู้นำ” ในอนาคต ตามนโยบายของท่านประธานอาวุโสเครือฯ ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ให้ความสำคัญในการสร้างทักษะการทำงานที่ต้องเน้น “เรียนรู้จากการลงมือทำจริง” (Action-Base Learning) โดยได้ยกกรณีการรับเด็กจบใหม่ในโครงการเถ้าแก่น้อยของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งในแต่ละปีจะรับเข้าทำงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานที่เรียนรู้ธุรกิจจากการลงมือทำจริง และในการทำงานเมื่อพบปัญหาจะต้องมีการรายงานผลทันที โดยจะต้องมีการประเมินผลงานทุกเดือนเพื่อจะทำให้เกิดผลิตภาพในการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญในการสร้างทักษะการทำงานในอนาคต คือ ระบบการศึกษาจะต้องตอบโจทย์ธุรกิจได้

“เครือซีพีให้ความสำคัญในการบริหารคนเป็นอย่างมาก นอกจากความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะแล้ว เรายังดูในเรื่องมุมมองทัศนคติ ความอดทน วิริยะอุตสาหะในการทำงาน ในขณะเดียวกันต้องมี Love & Compassion ในการทำงานตามค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือฯ พร้อมกับการสร้างภาวะผู้นำ และสร้างระบบให้คนทำงานได้ และจะต้องมีการ Upskill  เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการ  Synergy ของพนักงานในองค์กรที่สามารถสร้างผลิตภาพและผลิตผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมให้ได้มากที่สุด”  คุณพิมลรัตน์ กล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มาร่วมแชร์มุมมองและกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ SAMYAN CO-OP  กรุงเทพฯ และรับฟังทางออนไลน์ผ่านเพจ Thaipublica