ศิริราช จับมือเครือซีพี-กลุ่มทรู และพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” เปิดตัวแคมเปญ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” ชวนบริจาคสมทบทุนสนับสนุนสร้างนักกายอุปกรณ์ เสริมภารกิจช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี และกลับมามีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ

วันนี้ (25 พ.ย. 65 ) คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและ ร่วมแถลงข่าว โครงการ “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ-เอกชน เพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช​ รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คุณพักร์วิมล สตะเวทิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายอีคอมเมิร์ซ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี ร่วมในงาน  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า โรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้พิการและให้บริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป และนักกีฬา โดยจัดการเรียนการสอนด้านกายอุปกรณ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และสามารถผลิตบัณฑิตในประเทศ และต่างประเทศไปแล้วเกือบ400คน

คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา   กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู พร้อมสนับสนุนแคมเปญ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรดำเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยนำศักยภาพความเป็นสื่อ  และจุดแข็งด้านการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการระดมทุนผ่านสื่อต่าง ๆ ของเครือฯ พร้อมทั้งเปิดช่องทางระดมทุนผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่มีผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกเครือข่าย

การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเครือฯ และทรูที่มุ่งเสริมสร้างให้ประชากรไทยมีสุขภาวะที่ดี สุขภาพแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีโอกาสประกอบอาชีพ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวอีกว่า โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรยังมีอีกภารกิจที่สำคัญ คือ การมุ่งเน้นงานวิจัยร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาวัสดุท้องถิ่นและเทคโนโลยีภายในประเทศ (local Thailand materials and technologies) ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย ขณะเดียวกันในประเทศไทยมีจำนวนนักกายอุปกรณ์ผู้ให้บริการงานสาธารณสุขที่รองรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งประเทศเพียง 200 กว่าคน ทำให้คนพิการการเข้าถึงการรักษาได้น้อยมาก

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษากายอุปกรณ์สูงมากกว่าค่าเทอมหลายเท่าตัว ซึ่งโรงเรียนฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินมาโดยตลอด ทำให้ประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานถึง 50 ล้านบาทต่อปี โดยโรงพยาบาลศิริราชต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจและการดำเนินงานของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรดังกล่าว

ด้าน ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเสริมว่า การระดมทุนดังกล่าว นอกจากสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านกายอุปกรณ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการจัดหาเครื่องมือวิจัยที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มคุณภาพทางการรักษา อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านกายอุปกรณ์ของคนพิการที่มีกว่า 40% จากผู้มีความจำเป็นทั้งหมด 500,000 คน  โรงเรียนฯ จึงมีจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการกายอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยโดยการผสมผสานเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารเข้ามาช่วยเสริม

“โรงเรียนฯ ยังมีแผนงานปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design for ALL) ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและพิการที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ให้เป็นตัวอย่างของอารยสถาปัตย์ในหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมสร้างความตระหนักให้สังคมว่า ‘คนพิการไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการโอกาสในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม’ จึงมีความจำเป็นที่ทุกคนในสังคมต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ไม่ใช่เป็นภาระและหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องอาศัยพลังความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเพื่อผลักดันให้คนเหล่านี้มีที่ยืนในสังคมร่วมกับพวกเรา”

รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกของหน่วยกายอุปกรณ์ให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง อาทิ แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัว รองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ่าเท้า  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะวัสดุและส่วนประกอบหลายอย่างยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง

“จากปัญหานี้ เราจึงจัดตั้งกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้ให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่มีคุณภาพ ในแต่ละปีได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่าหลายล้านบาท ช่วยผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ให้เข้าถึงการรักษา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสในแคมเปญ “กายอุปกรณ์…เชื่อมใจให้ไปต่อ” หวังว่าทุกการบริจาคที่สนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน”

ในแคมเปญดังกล่าว ยังได้มีการจัดทำภาพยนตร์สั้น โดยมีตัวแทนผู้พิการแขนขาที่ได้รับการรักษาจากคลินิกหน่วยการอุปกรณ์ 3 ราย มาแบ่งปันเรื่องราวของตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมและผู้พิการคนอื่นๆ  ซึ่งจะเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์พร้อมกัน 1 ธันวาคม นี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้เพื่อส่งต่อการเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมที่ยั่งยืนของคนในสังคม

นอกจากนี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ยังได้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน ผ่านกิจกรรมขององค์กรเอกชนต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งนอกจากองค์กรและหน่วยงานที่กล่าวมา ประชาชนผู้มีจิตศรัทธายังสามารถเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พวกเขา มาร่วมเป็น“ผู้ให้” เพราะทุกการให้จะเติมเต็มชีวิตใหม่ให้คนอีกนับล้าน

1.บริจาคเงินเข้าศิริราชมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ เลขที่บัญชี 901-707-1888 โดยระบุในบันทึก “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D003366”

2.บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR CODE (กรุณาระบุ“กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D003366” )

3.สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการลดหย่อนภาษี  2 เท่า (e-Donation ถึง 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น) ที่ออกโดยศิริราชมูลนิธิ กรุณากรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ @sirirajfoundation หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]กรุณาแจ้งข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อจัดส่งเอกสารการบริจาคแก่ท่านต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  @sisspo

รับชมคลิป “กายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อ” ที่ https://youtu.be/LMPYjpP1m4I