เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้อนรับศักราชใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสบริษัทในกลุ่มเจียไต๋ และบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฉลองครบรอบ 103 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

26 มกราคม 2567 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม – เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสบริษัทในกลุ่มเจียไต๋ และบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฉลองครบรอบ 103 ปี นำโดย ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานจัดงานฯ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิ คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ คุณธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล คุณธนากร เสรีบุรี คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ คุณณรงค์ เจียรวนนท์ คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ ดร.สารสิน วีระผล คุณวิบูลย์ คูสกุล คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ คุณอรุณี วัชรานานันท์ คุณอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล คุณประสิทธิ์ ดํารงชิตานนท์ คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช คุณชารัด เมห์โรทรา คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช คุณธรินทร์ ธนียวัน และคุณกนธีร์ ติรวิภาส ฯลฯ

ในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีไหว้ศาลพระชัยมงคล (พระภูมิเจ้าที่) และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 104 รูปที่บริเวณโถงชั้น 1 จากนั้นเป็นการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ ถวายปัจจัยไทยธรรม โดยมี ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จากวัดต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ท่านเจ้าคุณ พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ท่านเจ้าคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ท่านเจ้าคุณ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ท่านเจ้าคุณ พระพรหมวัชราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ท่านเจ้าคุณ พระพรหมวชิรกร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวชิรเมธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดโสมนัสวิหาร และ ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์ธวงศ์

พร้อมกันนี้ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้ประทานสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นคติธรรมนำทางและเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการของเครือฯ ใจความตอนหนึ่งว่า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 และครบ 103 ปี แห่งการก่อตั้งเจียไต๋ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนที่จะได้ทบทวนตัวเองถึง สุขภาพ การงาน และด้านอื่นๆ ถ้าดีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนให้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่พึงปราถนาก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะความสำเร็จของชีวิตสิ่งสำคัญคือการตั้งความปรารถนาถึงความสำเร็จในสิ่งที่ทำ ในการดำเนินชีวิต อิทธิบาท 4 เพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งความปรารถนา ได้แก่ ฉันทะ คือความพอใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ อาจรู้สึกติดขัดบ้างแต่ให้นึกถึงประโยชน์ในสิ่งที่ทำ วิริยะ คือความพากเพียร หากพากเพียร ก็จะทำให้งานสำเร็จได้ไม่ยาก แต่ต้องรู้จักฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง จิตตะ คือความมุ่งมั่น รับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ และสุดท้ายวิมังสา คือการใช้เหตุผลและปัญญา เพื่อทำให้การทำงานไม่เกิดความผิดพลาด ซึ่งจะทั้งหมดนี้สามารถใช้เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในชีวิต หากนำมาปรับใช้ ก็จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

จากนั้น เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ยังความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งแก่คณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ คุณทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีนื่องในโอกาสบริษัทในกลุ่มเจียไต๋ และบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฉลองครบรอบ 103 ปี ด้วย