เครือซีพี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน นำคณะนักเรียน รร.บ่อเกลือ จ.น่าน ศึกษาดูงานทางเลือกการพัฒนาอาชีพในอนาคต ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จำนวน 80 คน ไปศึกษาดูงานทางเลือกการพัฒนาอาชีพในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน จ.น่าน สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาวิสัยทัศน์ของเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “จากนโยบายการสนับสนุนภาคการศึกษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดความไม่เท่าเทียมในสังคม โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพในอนาคตแก่เยาวชน จ.น่าน รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นพลเมืองดีของชาติ มีทัศนคติและหลักคิดที่ถูกต้อง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”

คณะนักเรียนฯ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Future Career Future Education & Work-based Education การแนะนำช่องทางการขอรับทุนการศึกษา การแบ่งปันประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย โดย นส.นิชธาวัลย์ มีอาจ นักศึกษาทุนคนน่านไม่ทิ้งกัน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งปัจจุบัน ทำงานด้านพัฒนาชุมชนและธุรกิจชุมชน สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากนั้นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกทักษะ ได้แก่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน Physical & Innovative Agricultural Lab และศูนย์ฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่การฝึกประสบการณ์จริง (Work-base Education) สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิดการเรียนการสอนกว่า 11 คณะ 25 สาขาวิชา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ยังคงมุ่งมั่นและตระหนักในการสร้างประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรม ที่นำไปสู่เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและสังคมในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน