คุณสุภกิต เจียรวนนท์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ล่องเรือเลียบคลองลาดพร้าวศึกษาการพัฒนาพื้นที่ริมคลอง ต้นแบบการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจสหรัฐอเมริกา เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ พร้อมผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงเรือศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคลอง ชุมชมริมคลอง และการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคลองลาดพร้าว ซึ่งทีมงาน Urban Action โดยมี ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง ในฐานะผู้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว และผู้นำชุมชนให้ความรู้และนำคณะเดินทางโดยเรือเยี่ยมชมชุมชนเลียบคลองลาดพร้าว เริ่มตั้งแต่ท่าเรือวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ล่องไปตามคลองลาดพร้าวระยะทาง 11 กม. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคลองและชุมชนริมคลองห้วยขวาง ตลอดจนเยี่ยมชมชุมชนสยามเวนิส ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างแห่งแรกที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแนวทางของแผนแม่บท รวมทั้งศึกษาพื้นที่ริมคลองที่มีแผนจะพัฒนาให้เป็นป่าในเมือง

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการจัดเก็บขยะในลำคลองและศูนย์การคัดแยกขยะในพื้นที่ ริเริ่มโดยมูลนิธิ TerraCycle  ร่วมกับชาวชุมชน สามารถจัดเก็บและคัดแยกขยะได้ถึงวันละ 1 ตัน ทั้งนี้ ได้นำขยะเหล่านั้นไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำจัดขยะที่เหลือทิ้งอย่างถูกวิธี ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและขยะในลำคลอง ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เลียบคลอง และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวชุมชนริมคลองอีกด้วย

จากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ พบว่าสภาพพื้นที่และบ้านพักอาศัยได้รับการจัดระเบียบ ดูสวยงาม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนริมคลองดีขึ้น ปริมาณขยะในคลองลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคลองลาดพร้าวจะเป็นต้นแบบที่ดีของการมีส่วนร่วมกับชาวชุมชนในการพัฒนาคลองให้กลับมาใสสะอาดงามตาและสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำได้ดังเดิม