ผลงานนวัตกรรมบัวบานรอบสุดท้ายประกาศแล้ว! จากกว่า 1,500 สู่ 162 ผลงาน ผ่านการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการภายในและภายนอกเครือฯ ร่วมลุ้นนวัตกรรับรางวัล Chairman Award 7 ธ.ค.นี้

ตัดสินแล้วผลงานนวัตกรรมบัวบาน 2022 ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกและนำเสนอกับคณะกรรมการภายนอก ทั้งสิ้น 162 ผลงานในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2022 นี้ จากผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกกว่า 1,563 ผลงาน ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ

การตัดสินรอบสุดท้ายเริ่มต้นด้วยการพิจารณาผลงานด้านเทคโนโลยี เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มี 977 ผลงานเข้ารับการคัดเลือก และกลั่นกรองอย่างเข้มข้น ได้เข้าสู่รอบสุดท้าย 71 ผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก ได้แก่ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล๊อต แพลนด์ จำกัด และ สวทช. ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอินเวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมกับคณะกรรมการภายใน ได้แก่ คุณเจริญ  แก้วสุกใส ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด และรศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันตัดสิน

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจจาก 418 ผลงาน คัดเลือกได้ 61 ผลงาน ซึ่งมีคณะกรรมการภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม และคุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ Client Solutions Executive IBM Thailand Co., Ltd พร้อมด้วยคณะกรรมการภายใน รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และคุณสันติ วิทยาพิภพสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านบัญชีการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดร่วมตัดสินผลงาน

ส่วนผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกลั่นกรองร่วมพิจารณากว่า 138 ผลงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ได้คัดเลือกผลงานที่จะได้รับรางวัลทั้งสิ้น 19 ผลงาน ซึ่งมีคณะกรรมการภายนอก ได้แก่ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ผศ.ดรนิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณศศิน เฉลิมลาภ  ประธานกรรมการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยคณะกรรมการภายใน คุณพัชรี คงตระกูลเทียน Chief Compliance Officer Corporate Compliance Office, Charoen Pokphand Group และคุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  ร่วมพิจารณาตัดสิน

นอกจากนี้ยังมีโครงการน้องใหม่อย่างโครงการเถ้าแก่ ที่มีผลงานร่วมส่งคัดเลือกรวม 30 ผลงานและผ่านถึงรอบสุดท้าย จำนวน 11 ผลงาน ซึ่งมีคณะกรรมการภายในเครือฯ ร่วมกลั่นกรอง ได้แก่ ผศ.ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม โลตัสเอเชีย-แปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน) คุณสรรเสริญ สมัยสุต ประธานสำนักพัฒนาธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล  ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) และคุณบุญชัย โชติเรืองประเสริฐ  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (Senior Expert)

มาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้ทุกผลงานได้รับรางวัล Chairman Award โดยพิธีการมอบรางวัลงานนวัตกรรมบัวบาน จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา