28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

🇹🇭🇹🇭 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 🇹🇭🇹🇭
.
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ ในพุทธศักราช 2460
.
ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ

#วันพระราชทานธงชาติไทย #28กันยายน #ธงชาติไทย