เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 13

เครือซีพีประกาศมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ฉบับที่ 13 ว่าด้วยการกลับเข้ามาปฏิบัติงานของพนักงาน การประชุม อบรม สัมมนา

และขยายเวลาช่วยเหลือพนง.รวมทั้งแนวทางเตรียมความพร้อมกรณีพนักงานกลับเข้าสถานที่ทำงาน