เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 14

เรื่องขยายเวลานโยบายดูแลพนักงานและการพิจารณาการกลับเข้าทำงานในสถานที่ทำงาน

เพื่อให้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เครือฯจึงประกาศมาตรการป้องกันฯ ฉบับที่ 14 เรื่องให้กลุ่มธุรกิจพิจารณาการกลับเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและการขยายเวลานโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามประกาศนี้