เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มบริษัทในเครือฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เรียนรู้การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม” ณ​ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 25657 ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กรและกิจรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ คุณอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และคณะผู้บริหาร พนักงานเครือซีพี และบริษัทในเครือฯ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ สถาบันผู้นําเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม “หลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายของจิตอาสา สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่สังคม นำไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเรียนรู้การพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์วิกฤต โดยในการอบรมเรียนรู้การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม ( หลักสูตร Day Trip B ) เป็นการรับฟังการบรรยายการแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคม และการแบ่งกลุ่มหมุนเวียนตามสถานีเรียนรู้การพึ่งพาตนเองโดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์ ได้แก่ การเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ ฐานดินโคลนถล่ม ฐานการลำเลียงผู้ป่วยผ่านลำน้ำ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนและวิถีชาวบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ฐานฅนติดดิน ฐานสวนแนวตั้ง

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นที่จะน้อมนำ ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่กับคนไทยมานาน มาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยเครือฯ และทุกกลุ่มบริษัทในเครือฯ จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน

โดยศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ป่ากลางกรุง บนพื้นที่ 232 ไร่ ที่ถูกพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นความรู้ไปใช้ต่อยอดให้แก่ปวงประชาชนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้อยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยมีผู้บรรยาย คือ คุณภริดา  ภู่ศิริ รองหัวหน้าผู้ประสานงานกิจการงานศึกษาพระราชทานและโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  กรมกิจการพิเศษ  สำนักพระราชวัง โดยมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  1. ฐานการแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง  2. โชว์รูปแสดงผลิตภัณท์  3. ฐานการแก้ปัญหาน้ำเสีย  4.ฐานการแก้ปัญหาดินเสีย  5. ฐานคนเอาถ่าน  6. ฐานแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน  7. ฐานแก้ปัญหาขยะ 8. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ฐานที่ 1 ฐานอนุรักษ์โคกระบือ จากเมื่อปี 2523 มีประชากรกระบืออยู่ 6,000,000 ตัว  ปีนี้ 2567 เหลือเพียง  600,000 ตัว ลดไปเป็นจำนานมากจึงเป็นที่มาของการอนุรักษ์กระบือไทยที่ซึ่งมีเอกลัษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนของที่อื่น ลักษณะกระบือไทย คือ 1.คิ้ว จะมีขนคิ้วขึ้นสองข้าง  2. แก้มจะมีลักยิ้ม 3. ลำคอจะมีสองเส้นคล้ายสร้อยคอ 4. ต้องใส่ถุงเท้าสีข้าว  5. ต้องใส่กำไลข้อเท้าสีดำ โครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการธนาคารโคกระบือ โดยการไถ่ชีวิตควายจากโรงฆ่าสัตว์และพระราชทานให้แก่เกษตรกรไทย นำร่องไปแล้วสองจังหวัด คือ สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี  จำนานมากกว่า 1300 คู่แล้ว

ฐานที่ 2 คอนโดมีชีวิต ฐานนี้เป็นฐานการพึ่งพาตนเองโดยการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด  สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่คอนโดหรือแฟลตที่มีพื้นที่จำกัด แนะนำให้ใช้พื้นที่โดยการปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง เช่น กระเพรา พริก หรืออื่นๆ ที่รับประทานเป็นประจำ ข้อดีคือการดูแลรักษาได้ง่าย ข้อดีของฐานนี้ 1. รู้จักพืชผักปลอดสารพิษ 2. ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์  3. ประหยัดค่าใข้จ่ายและระยะเวลาการหาของรับประทาน 4.สามารถนำไปขายต่อยอดสร้างรายได้

ฐานที่ 3 ดินถล่ม การป้องกันภัยธรรมชาติที่เกี่ยวกับดินถล่ม ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจาก ธรรมชาติ เช่น พายุฝน แผ่นดินไหว  และ การเผาป่าการทำลายป่าที่เกิดจากมนุษย์ จะสังเหตุว่าที่เกิดจากธรรมชาติเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่เกิดจากมนุษย์เราสามารถแก้ไขได้โดยการหยุดการทำลายป่าช่วยอนรักษ์ป่า ทั้งนี้วิธีการเอาตัวรอดจากการเกิดดินถล่ม 1. ให้ห่างจากแนวใหลของดินอย่างน้อย 2-5 กิโล 2.ไม่อยูใกล้ลำน้ำ 3. หาสิ่งยึดเกาะ  4. ออกจากพื้นที่โดยทันที

ฐานที่ 4 ฐานลำเลียงผู้ป่วยผ่านลำน้ำ ฐานนี้เรียนรู้การนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เกิดภัยพิบัติที่มีน้ำขัง หลักการคือคนที่ลงน้ำห้ามกระโดดน้ำเพราะในน้ำอาจมีตอไม้เป็นอันตราย และคนที่อยู่ในน้ำห้ามดำน้ำในน้ำอาจมีสิ่งเป็นอันตรายอยู่ซึ่งจะเป็นการฝึกความกล้าหาญ ฝึกการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ ช่วยเหลือผู้อื่นได้

ฐานที่ 5 สร้างบ้านด้วยดิน ฐานนี้เรียนรู้เรื่องการสร้างบ้านด้วยดินซึ่งวิธีการนี้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ดินร่วนนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำบ้านดินได้ดีที่สุด โดยการแช่น้ำในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถใช้การได้ ต่างจากดินเหนียวใช้เวลาถึง 1 คืน โดยคุณสมบัติที่สำคัญของบ้านดิน คือ สร้างได้ด้วยตัวเอง ราคาประหยัด อากาศข้างในเย็นสบาย ประหยัดพลังงาน แข็งแรงทนทาน ซ่อมง่าย ทนแผ่นดินไหวได้ 6 ริกเตอร์

ฐานที่ 6 ฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืช ผัก ผลไม้ จากการหมักดองในแบบต่างๆ โดยวิธีการคือการนำผลไม้ชนิดใดก็ได้มารวมกับจุลินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสม จะได้โปรไบโอติกส์ ที่จะช่วยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายขับถ่ายของเสียได้ดีและช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย

ฐาน 7 สถานีบำบัดน้ำเสีย ส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งชุมชน อุตสาหกรรม และจากการเกษตร โดยศูนย์แนะนำผักตบชวาดูดซับน้ำเสียได้ดีที่สุด รวมถึงพืชน้ำทุกชนิดสามารถช่วยการบำบัดน้ำสียได้ดี วิธีการบำบัดน้ำเสียมี 4 วิธี 1. นอนพัก คือการขุดบ่อให้น้ำเสียรวมกันและนำผักตบชวาใส่ลงไปให้ดูดซับของเสีย  2. อาบแดด สร้างคอกเป็นบ่อน้ำดีและน้ำเสีย 3. เติมอากาศ คือการสร้างบ่อน้ำล้น ใช้หลักการเดียวกับตู้ปลา 4. เพิ่มจุลินทรีย์ซึ่งต้องมีราสีขาวขึ้นแล้วเพื่อสามารถดูดซับมลพิษในน้ำเสียได้อย่างดี เทน้ำหมักลงไปในบ่อ หากจะทำให้ยั่งยืนควรสร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้น้ำเพื่อลดน้ำเสีย

ฐานที่ 8 คนเอาถ่าน การเผาถ่านที่ถูกต้องต้องได้อุณหภูมิที่พอเหมาะ มีเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพมีอายุนาน และให้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากการับประทาน เช่น มังคุดสามารถนำมาผำเป็นถ่านใช้ก่อไฟ หรือดูดความชื้นได้

ช่วงการท้ายของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทางโครงการได้มีพิธีการมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้ในการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆจิตอาสาต่างๆในครั้งต่อไป

โดยกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยเพื่อนพนักงานที่ได้มีโอกาสไปร่วมฝึกจิตอาสาในครั้งนี้ คุณสฐิรวิช ทิศกระโทก ผู้จัดการฝ่ายงานกีฬาและนันทนาการ จากสถาบันผู้นําเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า มีความประทับใจอย่างยิ่ง ที่ได้เรียนรู้วันนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อความอยู่รอด อย่างพอเพียง และเกิดนวัตกรรมนำไปใช้ต่อไป ตามแนบทางของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ที่มีพระราชดำริให้ สืบสาน รักษา ต่อยอด จากในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีแนวทางดำรงชีวิตที่ดีสืบต่อไป

 

 

#จิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสาพระราชทาน904  #จิตอาสา #ทำความดี #ทำความดีด้วยหัวใจ #สืบสานรักษาต่อยอด #สานต่อความดีตามรอยพระราชดำริ #เครือซีพี #เฉลิมพระเกียรติ72พรรษา #ซีพีร้อยเรียงความดี #รวมใจคนซีพีทำดีไม่มีสิ้นสุด #ซีพีร้อยเรียงความดี #ซีพีเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า