เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดประชุม HR GLOBAL SUMMIT 2023 ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือฯ จาก 15 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม วางกรอบเป้าหมายสร้างบุคลากรยุค 5.0 ตอบโจทย์วิสัยทัศน์เครือฯ ในการมุ่งเป้าเป็น Tech Company

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการประชุม HR GLOBAL SUMMIT 2023 ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารทรัพยากรบุคคลของเครือฯ จากทั่วโลก เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาถึงแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตอบสนองต่อการการทำงานในโลกยุคดิจิทัล 5.0 และวางเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเป็นผู้นำ นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร โดยมีผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุม 122 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลกที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปดำเนินธุรกิจ  ในโอกาสนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมมอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์แก่ผู้บริหารและพนักงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยมี คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เข้าร่วมด้วย

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้นโยบายและวิสัยทัศน์โดยกล่าวถึงความท้าทายสำคัญของโลกระหว่างปี 2023-2030 มี 6 ข้อ ประกอบด้วย การลดความเหลื่อมล้ำ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และเรื่องของสุขภาพ ซึ่งประเด็นเหล่านี้นับเป็นความท้ายขององค์กร ที่จะต้องพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็น Agile Organization ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความพร้อมในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ผ่านกระบวนการ Empowerment และส่งเสริมวัฒนธรรม Internal Job Rotation ที่เป็นการก้าวข้าม Comfort Zone ของพนักงาน ไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้ครบถ้วนรอบด้าน สอดคล้องกับการทำงานในยุค 5.0 ที่จะต้องมีทักษะและความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดผสมผสานกับการคิดนอกกรอบเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงและทิศทางดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีของเครือในการคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมมงาน โดยจะต้องไม่ลืมคุณสมบัติที่สำคัญยิ่ง คือคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และกตัญญู ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเครือฯ มาประกอบการพิจารณา

ด้าน คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการประชุม HR GLOBAL SUMMIT 2023 ขึ้นครั้งนี้เป็นการประชุมแบบพบปะกันเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกัน สร้างการผนึกกำลังกันของฝ่ายทรัพยากรบุคคจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นำไปสู่การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร และทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการจัดประชุม HR GLOBAL SUMMIT 2023 ครั้งนี้ จะมีการนำเสนอเทรนด์ใหม่ของงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรมุ่งเข้าสู่ยุค 5.0 สร้างการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงโดยผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการทำงานและการประยุกต์ใช้ค่านิยมขององค์กร เพื่อสร้างคนดีคนเก่งของเครือฯ ที่มีศักยภาพสูง นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลทุกท่านได้มาเรียนรู้และเยี่ยมชมธุรกิจของเครือ อาทิ True Digital Park ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารของซีพีเอฟ และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด รวมทั้งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายตามนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของเครือฯ ทั้งนี้ เครือฯ ยังมีแผนที่จะจัดการประชุม HR GLOBAL SUMMIT ทุก ๆ 2 ปี โดยหมุนเวียนไปตามแต่ละประเทศ เพื่อความต่อเนื่องและเสริมสร้างการผนึกกำลังของเครือฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

การประชุม HR GLOBAL SUMMIT 2023 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปเยี่ยมชม Data center และการทำงานของสถานีโทรทัศน์ TNN ที่ตึก True Digital Park  เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  Milk Museum by CP-Meiji ศูนย์เรียนรู้การผลิตนม-โยเกิร์ต บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี ก่อนจะเข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการที่สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา  2 วัน

ด้าน คุณ BECKI HEWERDINE ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เครือฯ จากอังกฤษ ได้แสดงความประทับใจถึงความยอดเยี่ยมและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของเครือฯ  นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบปะฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายประเทศ พร้อมคาดหวังว่าจะมีการร่วมมือกันมากขึ้นในอนาคต

คุณ KELVIN LIM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากมาเลเซีย กล่าวว่า การประชุมที่จัดขึ้นครั้งนี้ดีมาก ๆ เพราะได้สร้างเครือข่ายและแชร์ไอเดียกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายประเทศ รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการผสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับฝ่ายการตลาดในอนาคต

HR GLOBAL SUMMIT 2023 จัดขึ้นโดยมีผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุม 122 คน จาก 15 ประเทศ    ทั่วโลก ประกอบด้วย บังคลาเทศ กัมพูชา ลาว จีน เยอรมนี มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย จากทั้งหมด 22 ประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปดำเนินธุรกิจ นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อเอาชนะความท้าทายที่ไม่รู้จบของโลก

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม HR Global Summit ยังได้ร่มกันปลูกต้นไม้ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ ที่ดำเนินงานโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย (Thai Elephants Research and Conservation Fund) เพื่อร่วมกิจกรรม CSR ในการเพาะกล้าไม้ โดยใช้ปุ๋ยจากมูลช้าง รวมทั้งร่วมกันให้อาหารช้างและรับชมกิจกรรมอาบน้ำช้าง

เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความประทับใจร่วมกันจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ ต่างชื่นชอบกับกิจกรรม และประทับใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและช้างไทย ที่เป็นสัตว์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง