เครือซีพี ร่วมกับ เจียไต๋ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สนับสนุนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจียไต๋ จํากัด ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานในการรับมอบ ร่วมกับนายธนัย บุญมาธิวัฒน์ เกษตรอำเภอทุ่งช้าง ร่วมด้วย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมของเจียไต๋ ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวกว่า 10 ชนิด ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยนำร่อง 4 หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง, หมู่ที่ 1 ตำบลปอน, หมู่ที่ 9 ตำบลงอบ และหมู่ที่ 2 ตำบลและ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพาะกล้าและปลูกพริกและมะเขือยาว เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ผลิตอาหารไว้บริโภคเองในครัวเรือนและชุมชน มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในมิติงานด้านพัฒนาชุมชน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกันขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาพื้นที่ให้ครอบคลุม 15 อำเภอในจังหวัดน่าน ยกระดับความกินดีอยู่ดีให้คนเมืองน่านอย่างยั่งยืน