เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ชู 3 ด้านสำคัญหนุนสังคม-เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ท็อปองค์กรยั่งยืนระดับโลก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”  เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่ปี 2573  อย่างโปร่งใสและเป็นรูปธรรมรวมทั้งสิ้น 15 เป้าหมายภายใต้กรอบการทำงาน 3 เสาหลักคือ Heart – Health – Home ที่ครอบคลุมทุกมิติของความยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยรายงานฉบับนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเครือซีพี ในการมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนระยะยาว  พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเครือฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ สังคม  และองค์กร  มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานของเครือซีพีที่เป็นรูปธรรมทั้งในแง่ของความสำเร็จ และในด้านของความท้าทายที่เครือฯ และบริษัทในเครือฯต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแผนงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยในรายงานฉบับนี้เน้นย้ำไปที่การพัฒนาใหม่ ๆ ของเครือซีพี และความก้าวหน้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่ปี 2573  รวมทั้งสิ้น 15 เป้าหมายภายใต้กรอบการทำงาน 3 เสาหลักคือ  Heart: Living Right มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายส่งเสริมรากฐานธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งให้องค์กรและความใส่ใจดูแลพนักงาน โดยในปี 2565 มีสัดส่วนของพนักงานที่ผ่านการอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 100% ในขณะที่เครือฯได้มีการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกว่า 45 ล้านคนทั่วโลก ด้าน Health: Living Well มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหมวดที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก เครือฯให้ความสำคัญในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่สังคมและชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมลดความเลื่อมล้ำทางสังคม โดยเครือฯได้สนับสนุนเกษตรกรไปแล้ว 1,061,524 คน ผู้ประกอบการรายย่อย 892,715 คน และกลุ่มเปราะบาง 192,525 คน และสุดท้ายคือ Home: Living Together มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อม โดยเครือฯ ได้ดำเนินโครงการและประกาศใช้นโยบายต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เครือซีพีได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1.3 ล้านตันทั้งทางตรง (Scope 1) และทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) รวมไปถึงการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรน้ำ โครงการประหยัดพลังงาน และการลดของเสีย เป็นต้น

“การขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือซีพีได้ยกระดับการดำเนินงาน มุ่งเน้นไปที่ 3 เป้าหมายหลักที่มีความท้าทายสูง คือ 1.การมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ครอบคลุมถึงการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่า 2.การลดขยะของเสียเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ตลอดถึงการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3.การดำเนินธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให้ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนการพัฒนา SME ผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อสร้างเสริม SME ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน รายงานฉบับนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีที่พร้อมจะนำองค์กรสู่ผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกัน” นายสมเจตนา กล่าว

ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืนฯ กล่าวต่ออีกว่า ในรายงานฉบับนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับบริบทการดำเนินงาน และผลกระทบภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงจัดการความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าวได้อธิบายถึงวิธีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแบบใหม่ที่เครือฯ นำมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแบบ Double และ Dynamic ซึ่งจะช่วยให้เครือฯ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อความยั่งยืนที่มีความสำคัญ ทำให้การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถจัดการความเสี่ยง ระบุโอกาส ปรับปรุงการรายงาน และสร้างมูลค่าระยะยาวได้ดีขึ้น แนวทางนี้ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบทั้งต่อการดำเนินงานและสังคมในวงกว้าง

นอกจากนี้ เครือซีพี ได้จัดทำรายงานเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมอีก 6 ฉบับ ได้แก่ 1. Double and Dynamic Materiality Assessment Report 2022 2. Stakeholder Engagement Report 2022 3. Sustainability Performance Report 2022 4. Sustainable Development Goals Report 2022 5. Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) Report 2022 และ 6. Biodiversity (TNFD) Report 2022 โดยปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่เครือซีพีได้จัดทำและเปิดเผยรายงาน Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) Report 2022 และ Biodiversity (TNFD) Report 2022 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของเครือซีพีเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

สามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ได้ที่: https://cpgroupglobal.com/u/th/pdf/2022/sustainability-report

สามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานเฉพาะเรื่องทั้ง 6 ฉบับ ได้ที่:

  1. Double and Dynamic Materiality Assessment Report 2022: รายงานฉบับนี้อธิบายถึงแนวทางที่เครือฯ ใช้ในการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/double-and-dynamic-materiality-assessment-report-2022-th.pdf
  1. Stakeholder Engagement Report 2022: รายงานฉบับนี้อธิบายถึงแนวทางที่เครือฯ ใช้ในการสร้างความผูกพันกันผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง ยังได้รวมถึงการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับแนวทางการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ข้อห่วงกังวล และผลลัพธ์จากการประเมินฯ https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/stakeholder-engagement-report-2022-th.pdf
  1. Sustainability Performance Report 2022: รายงานฉบับนี้เปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนย้อนหลัง 4 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ GRI Standards 2021 นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้เปิดเผยผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดอื่น ๆ ได้แก่ SASB WEF Stakeholder Capitalism Metrics และ UN Guiding Principles Reporting Framework https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/sustainability-performance-report-2022-th.pdf
  1. Sustainable Development Goals Report 2022: รายงานฉบับนี้อธิบายถึงแนวทางการที่เครือฯ ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของ SDGs ซึ่งได้ถูกแบ่งออกเป็น เป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก นอกจากนี้ ความสามารถของเครือฯ ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ SDGs ก็ได้ถูกกล่าวในรายงานฉบับนี้ https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/sustainable-development-goals-report-2022-th.pdf
  2. Climate-related Financial Disclosure (TCFD) Report 2022: รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสเกี่ยวกับกลยุทธ์ ความเสี่ยง และโอกาสของเครือฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครือฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน รายงานเน้นย้ำความพยายามของเครือฯ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และการคว้าโอกาสในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/climate-related-financial-disclosure-tcfd-report-2022-th.pdf
  3. Biodiversity (TNFD) Report 2022: รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการดำเนินการ ความเสี่ยง และโอกาสของเครือฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการนำกรอบของ TNFD มาใช้นั้น เครือฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและบูรณาการแนวทางการจัดการทางธรรมชาติเข้ากับการดำเนินงานของเครือฯ รายงานยังได้เน้นย้ำถึงความพยายามของเครือฯ ในการปกป้องระบบนิเวศ สนับสนุนแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินและทรัพยากรอย่างยั่งยืน https://www.cpgroupglobal.com/storage/document/additional-topic-specific-reports/2023/biodiversity-tnfd-report-2022-th.pdf