เครือซีพี  และทรู ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจุฬาฯ ชมเทคโนโลยีล้ำสมัยจาก True 5G World Tech X  และศูนย์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน  (CP Innovation for sustainability center)

17 พฤษภาคม 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่นให้ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม CP Innovation for sustainability center และ True 5G World Tech X ณ อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

CP Innovation for sustainability center เสมือนเป็นพิพิธัภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ วิสัยทัศน์ แนวคิดและการลงมือทำจริงเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยยึดค่านิยม 6 ประการของเครือฯ เป็นสำคัญ ภายในจัดแสดงประวัติเส้นทางการเติบโตของเครือฯ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มธุรกิจ อาทิ โรงเรือนหมูไก่ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และอีกหนึ่งไฮไลท์คือ การมองโลกใต้มหาสมุทรผ่านจอขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการทิ้งขยะลงทะเลส่งผลกระทบของสัตว์น้ำเพียงใด

True 5G World Tech X จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบด้วยโซนที่ 1 True 5G World tech X Agriculture ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเกษตร เพื่อประเทศชาติ เพื่อเกษตรกรไทย เช่น ระบบการจัดการปศุสัตว์อัจฉริยะ โดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ โซนที่ 2 True 5G World tech X Intelligent City & Security ยกระดับเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเมืองหรืออาคารได้อย่างอัจฉริยะเช่น True 5G Smart AI Glasses แว่น AI อัจฉริยะ

โซนที่ 3 True 5G World tech X Education ยกระดับการศึกษาอัจฉริยะ เทคโนโลยี MR, AR และ VR และแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อใช้ในวงการการศึกษา เช่น True 5G MR Smart Hololens แว่น MR อัจฉริยะ True 5G X PongBot หุ่นยนต์ฝึกปิงปองอัจฉริยะ ฝึกฝนปิงปองด้วย Pongbot หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ (AI) ซึ่งผู้เยี่ยมชมจากจุฬาฯ ให้ความสนใจท้าประลองทักษะปิงปองกันอย่างสนุกสนาน โซน 4 True 5G World tech X Industry ยกระดับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โซน 5 True 5G World tech X Health & Wellness ยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ และโซน 6 True 5G World tech X Retail