ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ถ่ายทอดแนวคิดแชร์ประสบการณ์สู่ความสำเร็จของบีกริมกว่า 140 ปี

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บี.กริม บรรยายพิเศษหัวข้อ “Unlocking the ways of B.Grimm established in 1878 Leading an organization across centuries” กล่าวว่า บี.กริมเป็นบริษัทที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 140 ปี ด้วยความโอบอ้อมอารี มุ่งเน้นทำธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยตลอดการทำธุรกิจมีผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและต้องพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บี.กริม. ยังนำหลักคิดเรื่องพรหมวิหาร 4 ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ มาใช้ในการบริหารพนักงาน โดยเน้นสร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบอย่างยั่งยืนทั้งในด้านของพลังงาน อุตสาหกรรม สุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัล และธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวอีกว่า เครือซีพี เป็นบริษัทเอกชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการพัฒนาทักษะคนอยู่เสมอทั้งในด้านของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย ตามหลักค่านิยมองค์กรเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับบี.กริม. ที่ทำธุรกิจด้วยความรักและจิตวิญญาณพร้อมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ บีกริม พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเครือซีพีและทุกภาคส่วนสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุดพร้อมส่งมอบสิ่งที่ดีให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต