เครือซีพี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (CALO) ประเภทโดดเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ประเภทโดดเด่น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในงานพิธีปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ โดยเครือซีพีและทุกบริษัทในเครือร่วมกันมุ่งมั่นที่จะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งวันนี้เครือฯ ได้รับ 3 รางวัล ได้รับรางวัลในระดับทอง 2 รางวัลคือ การตรวจวัด (Measure) และการลด (Reduce) ระดับเงิน 1 รางวัล ด้านการชดเชย (Contribute) รางวัลแรกคือการวัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมทั้งสโคป 1 และ 2 ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดภายในการดำเนินงานของเรา รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสโคปที่ 3 คือตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา ในส่วนรางวัลที่ 2 เป็นเรื่องของการลด ในเกณฑ์การที่จะได้ในระดับเหรียญทองได้ ต้องมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้ได้อย่างน้อย 2.5% จากปีก่อนหน้า ส่วนรางวัลที่ 3 ในเรื่องของการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต ก็มีการสนับสนุนซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยส่วนหนึ่ง และสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มาร่วมลดก๊าซเรือนกระจกไปด้วยกัน  ซึ่งเป็น 3 ส่วนที่ทำให้เราได้รับโล่รางวัลในวันนี้ นับเป็นการประสบความสำเร็จในก้าวแรก และเครือฯ จะมุ่งมั่นที่จะร่วมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกที่ยั่งยืนของเราต่อไป