4 สมาคมสื่อฯ จับมือ เครือซีพี มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ต่อเนื่องปีที่ 3 ส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมแห่งความกตัญญู

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” แก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 1,000,000 บาท ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จำนวน 30 ทุน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จำนวน 21 ทุน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน 21 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯจำนวน 16 ทุน และกลุ่มสื่อ New Media จำนวน 12 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และเพื่อปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย โดยคัดเลือกผ่านการทำคลิป TikTok สื่อสารเรื่องราว “กตัญญู ทำได้ทุกวัน” โดยมี คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯแก่ยุวชนครอบครัวคนข่าว   ผ่าน 4 สมาคมองค์กรสื่อฯ ได้แก่ คุณน.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คุณภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย และ คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค กรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมด้วย อาทิ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณพรรณินี นันทพาณิช ผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ คุณเอื้อมพร สิงหกาญจน์  ผู้จัดการทั่วไป  สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ. ซีพี ออลล์ คุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) คุณชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด และ คุณชุตินันท์  รวมพลังเอก ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ซี.พี. แลนด์​ จำกัด​ (มหาชน)​ เป็นต้น และบุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวผู้ได้รับทุนจำนวน 100 คน พร้อมด้วยครอบครัวร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อคนผู้มีพระคุณในครอบครัว รวมถึงการร่วมขับร้องเพลงซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูต่อชาติ ส่งต่อพลังบวกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานรับทุนและสะท้อนถึงคุณค่าความกตัญญูในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน นอกจากนี้ คุณอริสรา พุ่มโพธิ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าทุนการศึกษา เครือซีพี ยังได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ถึงโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับจากซีพีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต จนประสบความสำเร็จทางการศึกษาและเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากสิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอดนั่นคือ การทำความดี และความกตัญญู

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สื่อมวลชนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  และเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของสังคมไทย ด้วยเพราะมีหน้าที่และมีความสำคัญในการให้ข่าวสารข้อมูลเรื่องราวและความรู้ที่ทันโลก ให้การศึกษา ให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  สำหรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวถือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวซึ่งถือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ  การให้ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวคนข่าว และยังเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มียึดมั่นในความกตัญญู สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 3 ประธานเครือฯ ได้แก่ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ และท่านประธานคณะผู้บริหารศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ยึดมั่นและเชื่อในคุณค่า “ความกตัญญู”  ซึ่งถือเป็นความพิเศษของทุนการศึกษานี้ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกฝังความกตัญญูแก่สังคมไทยผ่านพลังของคนรุ่นใหม่ เช่น ความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณถือเป็นรากฐานสำคัญในการส่งต่อความดีช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินภูมิใจในความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  การมอบทุนการศึกษาร่วมกับ 4 สมาคมสื่อฯ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู พร้อมกับการร้อยเรียงความดีสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้น

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ   ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ยุวชนจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คุณพรรณินี นันทพาณิช ผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ยุวชนจาก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

คุณเอื้อมพร สิงหกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป  สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ. ซีพี ออลล์ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ ยุวชนจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ และคุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ยุวชนจากกลุ่มสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

คุณชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ยุวชนจากกลุ่ม New Media

คุณชุตินันท์  รวมพลังเอก ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บมจ. ซี.พี. แลนด์​ ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลพิเศษนี้แก่น้องผู้โชคดี

คุณน.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  สมาคมนักข่าวฯ พร้อมด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจฯ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media  ได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินโครงการทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของสื่อมวลชน ที่สำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวคนข่าว พร้อมส่งเสริมปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมแห่งความกตัญญู ด้วยการคัดเลือกคลิป TikTok สื่อสารเรื่องราว “กตัญญู ทำได้ทุกวัน” โดยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่จากครอบครัวคนข่าวในทุกระดับชั้นเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมส่งคลิป TikTok และนำเสนอมุมมองแนวคิดความกตัญญูในหลายมิติ ทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

“เครือข่ายสมาคมสื่อฯ มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเครือข่ายสมาคมสื่อฯ พร้อมร่วมมือสื่อสารผลักดันแนวคิดความกตัญญู ให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างของสังคมไทยต่อไป ขอขอบคุณเครือซีพีที่ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาและส่งเสริมความกตัญญู” นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าว

คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือซีพีที่สนับสนุนทุนบุตรสื่อมวลชน โดยในปีนี้ในส่วนของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้รับทุน 21 ทุน ทุนนี้เป็นการสร้างโอกาสและเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกทั้ง 4 สมาคมฯ เชื่อว่าทุนนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระค่าครองชีพของสื่อมวลชนในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู ภายใต้แนวคิดกตัญญูทำได้ทุกวันนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน รวมถึงความกตัญญูต่อประเทศชาติและแผ่นดินไทย

คุณภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย ขอบคุณเครือซีพีที่ได้มอบทุนให้กับบุตรหลานสื่อมวลชน ทั้ง 4 สี่สมาคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว พร้อมยังกิจกรรมให้น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ มีส่วนร่วมทำคลิป TikTok ปลูกฝังค่านิยมกตัญญูซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก น้อง ๆ หนู ๆ ก็ มีฝีมือดีกันทุกคน ซึ่งการมอบทุนครั้งนี้เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองนักวิชาชีพสื่อมวลชน ทำให้ลูกหลานที่เรียนอยู่สามารถนำทุนนี้ไปใช้จ่ายทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ยังมีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ที่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค กรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นผู้แทนของนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ก็ต้องขอขอบคุณเครือซีพี ที่สนับสนุนบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับบุตรหลานนักข่าวในส่วนของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์  21 ครอบครัว

น้องเกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ในฐานะผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวว่า ความกตัญญู เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นใหม่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กตัญญูต่อพ่อแม่ ด้วยการตั้งใจเรียน การได้ทุนการศึกษาไปในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้อย่างมาก นอกจากจะไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วจะนำส่วนที่เหลือไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น จะได้นำความรู้มาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ

ขณะที่ ด.ญ. พิชาริณีย์ ฉัตรสุริยาวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ทุนในการเรียน โดยจะนำความรู้ได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น ๆ ในสังคม เพราะความกตัญญูคือการสำนึกรู้บุญคุณคน จะนำความรู้ สร้างความดีตอบแทนพ่อแม่ ผู้ที่มีบุญคุณ และประเทศต่อไป

โชว์พิเศษจาก น้องธนัชพร ปัจฉิมนันท์ ม.6  โรงเรียนเซนต์หอวังนนทบุรี  และน้องปรวีร์ ทับดวง ม.6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมขับร้องเพลงซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูต่อชาติ

คุณอริสรา พุ่มโพธิ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าทุนการศึกษา เครือซีพี ยังได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ถึงโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับจากซีพี

#ทุนซีพีกตัญญู #ทุนซีพี #ซีพี #CP #CPgroup #เครือซีพี