เชิดชูเกียรติ “ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์” ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2567 ผู้ยึดมั่นความกตัญญูนำทางสู่ความสำเร็จ พร้อมแนะสูงอายุอย่างมีความสุขและแข็งแรงด้วย 3 เคล็ดลับ

5 เมษายน 2567 – คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 แก่ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ยกย่องเป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นกตัญญูและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ มีการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี วางตัวอยู่ในครอบครัวและในสังคมโดยธรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บุตรธิดาและหลาน ๆ ของท่านประธานอาวุโสธนินท์ ได้แก่ คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ และบุตรชาย คุณสันติพงศ์ เจียรวนนท์ รอสส์  คุณสุภกิต และคุณมาริษา เจียรวนนท์ และบุตรชาย คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ คุณชวิศ เจียรวนนท์ พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ และ คุณบุษดี เจียรวนนท์ และบุตรชาย คุณกรวัฒน์ เจียรวนนท์  คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือซีพี  คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ และ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ประธานอาวุโสธนินท์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวเจียรวนนท์และชาวซีพี  ทั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกว่า 1,500 คน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

คุณวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด้วยตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มากประสบการณ์ และเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสังคมไทย  และในปีนี้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ได้รับพิจารณาให้เป็น “ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567” โดยถือเป็นผู้มากประสบการณ์และเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทย และที่สำคัญเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่เพียงระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่เป็นระดับโลก  ถือเป็นศักยภาพของคนไทยที่ทุกคนภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณค่าที่จะให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

ในการนี้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เผยแพร่ประวัติของ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ ในฐานะผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 ระบุว่า ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในความกตัญญู โดยนำมาใช้ทั้งในชีวิตและการดำเนินธุรกิจ และยังปลูกฝังความกตัญญูแก่ทุกคนในครอบครัวรวมถึงพนักงานและผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  เพราะเชื่อว่ารากฐานคือการกตัญญูและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และสำคัญที่สุดต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยถือเป็นการตอบแทนแผ่นดินและกตัญญูต่อประเทศชาติ

“คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องมีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้จักให้ รู้จักเสียสละ และรู้จักให้อภัย”  คำกล่าวของ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ ที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ นำมาเผยแพร่เป็นต้นแบบแนวคิดที่มีคุณค่า

ปัจจุบัน ท่านประธานอาวุโสธนินท์ อายุ 84 ย่างเข้า 85 ปี แต่ยังสนุกกับการทำงาน และมีเคล็ดลับที่ทำให้สุขภาพใจและสุขภาพกายแข็งแรงในฐานะผู้สูงอายุแห่งชาติมาแนะนำแก่ผู้สูงวัยหรือผู้มากประสบการณ์คือ 1.ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  2.ต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3.ออกกำลังกาย และต้องไม่กังวลกับอายุที่สูงขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้  ขอให้มุ่งมั่น เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการมีจิตใจที่กว้างขวาง รู้จักให้ รู้จักเสียเปรียบ ทำเพื่อคนอื่น ให้อภัย ไม่ผูกใจเจ็บ จะทำให้เราสบายกายสบายใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อายุยืนยาว

ท่านประธานอาวุโสธนินท์​ มอบเงินรางวัลคืนให้กับมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ

ครอบครัวเจียรวนนท์ร่วมแสดงความยินดีกับท่านประธานอาวุโสธนินนท์

คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ และบุตรชาย คุณสันติพงศ์ เจียรวนนท์ รอสส์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์

คุณสุภกิต – คุณมาริษา เจียรวนนท์​ และครอบครัว มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์

คุณณรงค์ เจียรวนนท์​ มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์

คุณศุภชัย – คุณบุษดี เจียรวนนท์​ และครอบครัว มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์

คุณทิพพาภรณ์ – ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์

คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ และคุณชวิศ เจียรวนนท์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร และประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์  เครือซีพี และคณะผู้บริหารจากบริษัทในเครือฯ เป็นผู้แทนผู้บริหารและเพื่อน ๆ  พนักงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์

นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี แก่ท่านประธานอาวุโสธนินท์