โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน แนะ 4 ประเด็นหลักควรรู้

 

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565 อุดมไปด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ได้รับการคัดเลือกผู้ชำนาญการด้านต่าง ๆ จากกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการเขียนโครงการ มุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก

ดร.สดุดี สุพรรณไพ ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ได้อธิบายหลักเกณฑ์และแนวทางไว้ ดังนี้

  • การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (Pain Point) ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ พนักงานในเครือซีพีให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แนะนำให้ผู้ส่งผลงานเขียนบรรยายรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองเข้าใจประเด็นปัญหาและมองเห็นทิศทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามากที่สุด
  • การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนและร่วมประเมินผล พัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน การผนึกกำลังสร้างแผนงานร่วมกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนแล้วต้องมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะหน่วยงานภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนสำคัญในการช่วยให้แผนงานประสบความสำเร็จได้อย่างไร
  • ประโยชน์ที่ได้รับ / ผลจากการดำเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ระหว่างดำเนินโครงการ (Output) และ ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ (Outcome) ต้องสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง นำเสนอให้เห็นความสำเร็จของโครงการได้ทั้งแง่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแง่ทางการเงิน
  • ความยั่งยืนของโครงการ โครงการต้องมีความต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง

ขอเชิญคนซีพี ร่วมส่งโครงการดี ๆ ที่คุณได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ การส่งเสริมการศึกษา การสร้างคุณค่าทางสังคม สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี หรือ การส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้ ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน

เริ่มส่งโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2565

ดูรายละเอียดและส่งโครงการได้ที่ https://click4planet.cpgroupsustainability.com/