ธุรกิจพืชครบวงจร ฯ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต (T-VER) แก่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นแรก 📍ห้องประชุมฟาร์มแสลงพัน ต.วังม่วง จ.สระบุรี

สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต (T-VER) ภาคป่าไม้ แก่ ผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ จากธุรกิจพืชครบวงจร ฯ จำนวน 32 ท่าน

โดยมี รศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การฝึกอบรม และคุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กร กล่าวให้การต้อนรับและเปิดการอบรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ณ แปลงป่าเดิมและป่าปลูกใหม่ สถานีวิจัยแสลงพัน โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เริ่มจากการอบรมเพื่อศึกษากระบวนการ, ระเบียบวิธีการ, การใช้เครื่องมือในการประเมินคาร์บอน(ภาคป่าไม้) ในปัจจุบัน และได้ฝึกปฏิบัติการวางแปลงตัวอย่าง, การศึกษาชนิดไม้, การวัดต้นไม้ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจากภาคสนามการสรุปผลและเขียนโครงการฯ เพื่อนำเสนอองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก.

ภายหลังการอบรมได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงที่ที่รับผิดชอบเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ต่อไป

                   

#CptgCropGreatStory #เรื่องเล่าข่าวดีดี