ข้าวตราฉัตร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ในระดับประเทศ ประจำปี 2564

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากท่านชัยวัฒน์ อางคาชัย สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จ.อยุธยา
โดยมีคุณสมควร เมธสาร ผู้จัดการทั่วไปโรงงานข้าวนครหลวง และคุณธนาคม จรัสแสงสกุล ผู้จัดการโรงงานข้าววังแดง เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบ
แบ่งเป็น 2 รางวัล
🌾โรงงานข้าววังแดง ได้รับโล่รางวัล (แพลตินัม) พร้อมเกียรติบัตร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
🌾โรงงานข้าวนครหลวง ได้รับเกียรติบัตร (เพชร) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
ซึ่งทั้ง 2 รางวัล เป็นรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน