อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนวัตกรซีพีร่วมผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน รับมอบรางวัล Chairman Award ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2022 ผลลัพธ์จาก CP DNA สะท้อนภาพค่านิยม 6 ประการเครือฯ อย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 7 ธ.ค. 2565 – มหกรรมนวัตกรรมบัวบานเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ของเหล่านวัตกรเครือซีพี เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพความคิดริเริ่มและผลลัพธ์จากการลงมือทำจริงที่มีรากฐานจากค่านิยม 6 ประการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะทุกความคิดสร้างสรรค์สำคัญเสมอ ขอเพียงความคิดและการลงมือทำนั้นมีหลักยึดที่ดี เห็นได้ชัดจากผลงานนวัตกรรมบัวบาน (CP INNO EXPO) ตั้งแต่ปี 2019 – 2022 ทั้ง 120 ผลงานจาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้าน New Normal ที่ได้รับรางวัล Chairman Award ปี 2022

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสู่ความยั่งยืน

เครือซีพีมีธุรกิจหลักคือ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ฉะนั้นการดูแลให้เกิดความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ต้นน้ำเป็นเรื่องสำคัญ สพ.ญ.วิชาณี จันทร์โท บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นวัตกรผู้ได้รับรางวัลจากผลงาน ระบบการจัดการโรค ASF ในสุกรแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดความเสียหายจากโรค ASF โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการก่อนเกิดโรค ป้องกันไม่ให้ฟาร์มเป็นโรค การจัดการเมื่อเผชิญโรคเพื่อลดความเสียหาย กรณีที่ฟาร์มเป็นโรค และการจัดการหลังเกิดโรค เพื่อให้ฟาร์มที่เป็นโรคสามารถกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ได้อย่างปลอดภัย โดยนำเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยโรค และควบคุมโรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้การทำงานเชิงสัตวแพทย์ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต ผลลัพธ์จากการดำเนินงานสามารถสร้างงผลกำไรกว่าหมื่นล้าน ในปี 2563-2564

สร้าง เสริม สนับสนุนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความสำเร็จของโลตัสในฐานะนวัตกรน้องใหม่เครือซีพี กับผลงานโลตัสเนยถั่วคุณภาพ ปั้นสินค้าจากชุมชนชาวเขาสู่มาตรฐานระดับสากล โดย คุณจักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงค์ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เล่าอย่างภูมิใจว่า ผลงานนี้ใช้กลยุทธ์สร้างเสริม สนับสนุน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ พัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่ว สร้างมาตรฐานสินค้าและโรงงานในระดับสากล ส่งเสริมวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างถั่วลิสงจากกิโลกรัมละ 40 บาทสู่เนยถั่ว กิโลกรัมละ 390 บาท พร้อมขับเคลื่อนการจ้างแรงงานสตรีและผู้สูงอายุ ที่สำคัญได้นำผลกำไรคืนสู่สังคม ช่วยดูแลสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งการเรียนรู้ การดูแลเด็กกำพร้าที่ยากจน โดยคุณพอล ผู้พิชิตไพร เจ้าของโรงงานเนยถั่ว ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ก่อตั้ง รู้สึกเป็นเกียรติ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลแรกขององค์กรน้องใหม่อย่างโลตัส

‘ความสุข’ เกิดจากการให้ ‘โอกาส’

คุณฤทัยรัตน์ ชมชื่น นวัตกรผู้ได้รับรางวัลจากผลงาน ส่งรอยยิ้มสู่ยอดดอย และคุณอรรถพล บำรุงรักษ์สาร จากผลงานเครือข่ายสร้างสุขสู่ปลายด้ามขวาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เผยว่า ผลงานส่งรอยยิ้มสู่ยอดดอย คือ การส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่เป็นชาติพันธุ์ในแม่ฮ่องสอนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะในพื้นที่นี่มีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูง ส่วนผลงานเครือข่ายสร้างสุขสู่ปลายด้ามขวาน เป็นการส่งมอบโอกาสให้น้องเยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ให้มีโอกาสศึกษาระดับปริญญาตรีที่ PIM ทั้ง 2 โครงการ หัวใจสำคัญคือ การพัฒนาคน มีกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ และพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ ตามหลักสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือฯ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN

นวัตกรรมเพื่อส่วนร่วม สร้างพลัง และอนาคต

Mr. Zhang Yuanhang เขตยูนาน กลุ่มธุรกิจเจียไต๋ประเทศจีน นวัตกรผลงาน the combination of planting and breeding, and resource utilization, realize the green, circular and sustainable development of the whole industry chain Kunming Chia Tai Swine Business Co., Ltd. เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและขอบคุณเครือซีพีที่จัดงานครั้งนี้ ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและได้เห็นโครงการใหม่ ๆ ที่มีแนวคิดนวัตกรรมที่ดีจากการมาร่วมงาน พร้อมทั้งบอกว่า จะนำไปปรับปรุงและตั้งใจทำโครงการด้านนวัตกรรมให้ดีมากยิ่งขึ้น สำหรับผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลปีนี้ผสมผสานระหว่างเกษตรกรรม การผลิต และช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยการติดแผงโซลาร์เซลล์ให้เกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าฟ้าฟรี ซึ่งนอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่มแล้วยังมีไฟฟ้าใช้ได้อีก 20 ปี ทั้งนี้ เป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนว่าการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคม ทำให้อนาคตดีขึ้น

 

คิดสร้างสรรค์ฝ่าโควิดกับยุค New Normal

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เครือซีพีเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค New Normal จึงเปิดโอกาสให้นวัตกรได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง True Vroom เป็นหนึ่งในผลงานนวัตกรรมบัวบานที่ช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารในช่วงที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่าง คุณอรรถพล สินฉลอง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล่าว่า TRUE Vroom เป็นแอปพลิเคชั่นประชุมออนไลน์ ที่ช่วยทุกคนบนโลกใบนี้สื่อสารคุยกันได้ผ่านเทคโนโลยีเว็บ RTC  สามารถประชุมออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลา และยังบอกอีกว่า การที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปสู่ยุค 5.0 นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญ True Vroom ทำให้องค์กรมีการสื่อสารที่ดีขึ้น คุยกันเองภายในได้มากขึ้น มีการ  Synergy ที่ดีและจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย Tech Company ในอนาคตได้  วันนี้ดีใจที่ตนและทีมงานที่ได้รับรางวัล Chairmanในปีนี้  ซึ่งทีมงานคิดว่า Vroom จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ แต่จะพัฒนาไปเป็นแพลตฟอร์มระดับโกลบอลได้ในอนาคตอันใกล้

ทุกผลงานของนวัตกรซีพีมี CP DNA จากค่านิยม 6 ประการเครือฯ ที่ถูกปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซีพี เริ่มต้นด้วยยอมรับการเปลี่ยนแปลง คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำเร็วและมีคุณภาพ โดยใช้คุณธรรมและความซื่อสัตย์ พร้อมด้วยจิตใจต้องการพัฒนาสร้างประโยชน์ให้ประเทศ ประชาชน และองค์กร สุดท้ายผลดีนั้นจะเกิดแก่ตัวนวัตกรเอง ไม่ว่าผลงานจะเล็กหรือใหญ่ ขอแค่เริ่มคิดและร่วมลงมือทำ