CPLI เปิดสถาบันต้อนรับ วตท. รุ่นที่ 32 ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก และรับฟังการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Entrepreneurial Leadership” บอกเล่าคุณลักษณะสำคัญของผู้นำในอนาคตของเครือซีพีที่สถาบันผู้นำฯ กำลังบ่มเพาะ และกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Action Learning ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 32 ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก และร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Entrepreneurial Leadership” เจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ ภาพในอดีตและอนาคตของประเทศไทยและเครือซีพี รวมถึงการสร้างคน การพัฒนาผู้นำของเครือฯ และสถาบันผู้นำฯ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง โดยผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและตั้งใจฟังเป็นอย่างมาก

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวบนเวทีเสวนาว่า คุณลักษณะสำคัญของผู้นำในอนาคตของเครือซีพีที่สถาบันผู้นำฯ กำลังบ่มเพาะ มีอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ความเป็นเถ้าแก่ และความเป็นผู้นำ ผู้นำต้องมีทักษะการบริหาร สามารถทำงานปัจจุบันให้สำเร็จตามเป้าหมาย ขยายขอบเขตหรือปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำในอนาคตของเครือซีพีต้องมีสำนึกหรือทัศนคติของเถ้าแก่คือ ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง ต้องทำเรื่องใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีความรอบรู้ รู้จักซื้อของ รู้จักขายของ รู้จักการผลิต รู้จักการเงิน รู้จักบริหารคน รู้จักบริหารภาพพจน์ รู้จักเรื่องการติดต่อสื่อสาร และสุดท้ายที่สำคัญยิ่งคือ ความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความดี รู้จักให้ ใจกว้าง เสียสละ ยอมเสียเปรียบ และยึดถือค่านิยม 6 ประการของเครือซีพี

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเสริมเวทีเสวนาว่า สถาบันผู้นำฯ เล็งเห็นว่า การสร้าง Ecosystem ให้ผู้นำรุ่นใหมเพื่อใข้ในการกำกับและสนับสนุน เป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Action Learning ให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยระบบที่มุ่งเน้นคือ Knowledge Management ที่ผู้ใช้งานจะต้องค้นหาหรือเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้นำรุ่นใหม่ มีองค์ความรู้มากมายที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น มีการรวบรวม เรียบเรียง และบันทึกเป็นอย่างดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเถ้าแก่ที่ต้องลงหน้างานจริงตั้งแต่สัปดาห์แรกเริ่มต้นโครงการ โดยสถาบันผู้นำฯ ยังตั้งเป้าหมายต่อยอดในการเป็นผู้สร้างระบบ Learning Management System ที่ดีที่สุดของเครือซีพี ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะตัวที่สถาบันผู้นำฯ สั่งตัดเองและสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยธุรกิจในเครือได้ทั่วโลก

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส