CPLI นำคณะผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการ CPLI จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ใส่ใจรักษ์โลก” ณ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง จังหวัดนครราชสีมา


ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 งานกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร นำคณะผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน
CPLI  จำนวน 39 คน ร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการ CPLI จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ใส่ใจรักษ์โลก” ณ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หมู่ที่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมในวันนี้ มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 77 คน และคณะครู 5 คน ทั้งหมด 82 คน โดยนำผลิตภัณฑ์อาหารในเครือฯ มาประกอบเป็นเมนูที่เด็กๆ ชอบ ได้แก่ ข้าวผัดผักสามสีใส่ไส้กรอก นักเก็ตไก่ทอด ไข่ดาว เฟรนช์ฟรายส์ทอด และน้ำดื่ม ซีพี นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมการสอนการแยกขยะและกิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั้งมอบถังขยะแบบแยกประเภท จำนวน 4 ถังให้กับทางโรงเรียน


โครงการ CPLI จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ใส่ใจรักษ์โลก” ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ 

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการแยกขยะ ทิ้งขยะอย่างถูกประเภท การนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
  2. เพื่อปรับปรุงจุดทิ้งขยะของโรงเรียนให้มีถังขยะถูกประเภท ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีภาพลักษณ์ด้านการจัดการขยะที่ดีขึ้น
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เพื่อนพนักงานและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกะสังมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ค่านิยม 3 ประโยชน์ และวัฒนธรรมความยั่งยืน Heart, Health, Home ในหัวข้อการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ, ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่จัดขึ้นนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง